گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۷    کد محصول : ۱۳۵۸۵    حجم فایل : ۶۹۳۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه ارشد نساجی کهنه شوئی پارچه جین درمحیط التراسونیک

دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد msc مهندسی نساجی – شیمی نساجی

باعنوان

کهنه شویی پارچه جین در محیط  التراسونیک

يشرفت روزمره صنعت نساجي و مدلهاي جديد پارچه كه هر روز بـه بـازار عرضـه مـي شـود نيازمنـد استفاده از تكنولو ژي هاي جديد است .صنعت كهنه شور نمودن پارچه هـاي جـين كـه بـا اسـتقبال فـراوان مصرف كننده روبروست يكي از اين موارد مي باشد . در تحقيق انجام شده هدف بررسي اثر مح يط التراسونيك در كهنه شويي شلوار جين بوده است .جهت انجام اين تحقيق ابتدا كلية مطالب موجود در رابطه با كهنه شويي چارپ ة جين و آخرين دستاوردها در اين زمينه در فصل اول جمع آوري گرديد پس. س جهت انجام كارهاي عملي دو نوع پارچـ ة جـين و سـه نـوع آنزيم سلولاز خنثي به همرا ه ماده شيميايي هيدروسولفيت سديم انتخاب شدند و براي ايجاد حالـت كهنـه شويي در پارچه ها هر يك به تنهايي تحت تأثير آنزيم و يا تحت تأثير مشترك آنزيم و مـاده شـيميايي در محيط التراسونيك و غير التراسونيك(محيط معمول ) با شرايط يكسان دمايي و زمـاني مـورد مطالعـه قـرار گرفت .ند تصاوير ميكروسكو پي و اسكن شده از نمونه هاي حاصله گرفتـه شـد و بـا اسـ پكتروفتومتر انعكاسـي و جذبي، روشنايي، اختلاف رن گ ، درجة سفيدي وجذب رنگ  آن ها تعيين گرديد.اين تصاوير و آزمايشات حاصله به تفـضيل در فـصل سـوم بيـان گرديـده اسـت نتيجـه حـاكي از ايـن مطلـب مـي باشـدكه محـيط التراسونيك در دو نمونة پارچة جين آبي و مشكي با توجه به حالت و تأثير ايجـاد شـده از نظـر سـفيدي و كهنه شويي نسبت به محيط معمول داراي مزيت مي باشدكه علت اين امر اثر امواج محيط التراسونيك در هنگام كهنه شويي مي باشد 


عتیقه زیرخاکی گنج