گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع تاثیرکودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان Helianthus annus که شامال 18 صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : Word چکیده : به منظور مطالعه تأثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس به همراه کودهای فسفره یا گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان، رقم اروفلور، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و دو فاکتور شامل کود گوگرد و فسفره با 3 سطح انجام شد. تیمارهای مختلف کود گوگرد به صورت A1 : تیوباسیلوس A2: تیوباسیلوس+50کیلوگرم گوگرد A3: 50کیلوگرم گوگرد و تیمارهای کود فسفر شامل B1:فسفات بارور B2: فسفات بارور+50کیلو گرم فسفر B3: 50کیلو گرم فسفر در نظر گرفته شد درهر بلوک یک تیمار بصورت کود شیمیایی معمول (NPK) و یک تیمار به عنوان شاهد (بدون کود) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد به صورت معنی داری تحت تأثیر تیمارهای مختلف کود فسفر و گوگرد قرار گرفتند. بر اساس جدول مقایسه میانگین، استفاده از باکتری تیوباسیلوس+50کیلوگرم گوگرد، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه پر و وزن هزار دانه بالاتر و درصد پوکی کمتری را نسبت به دیگر تیمار ها موجب شد و کمترین عملکرد در تیمار شاهد بدست آمد. در تیمار فسفر نیز مصرف فسفات بارور+50کیلوگرم فسفر باعث افزایش عملکرد و اجزای آن شد. یافته های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت مصرف تؤام تیوباسیلوس+50کیلوگرم گوگرد به همراه فسفات بارور+50کیلوگرم فسفر بر رشد و افزایش عملکرد آفتابگردان بود به طوری که این تیمارها توانستند میزان عملکرد را 7/50 درصد در تیمار گوگرد و6/39 درصد در تیمار فسفر نسبت به شاهد آنها افزایش دهند. در مقایسه تیمار شاهد با سایر تیمارهای گوگردی در بیوماس نیز مشاهده شده که تیمار مصرف تیوباسیلوس+50 کیلوگرم گوگرد بالاترین مقدار بیوماس را در بین تیمارهای گوگردی دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس خصوصیات کیفی دانه نشان داد که در بین تیمارهای مختلف گوگرد تفاوت معنی داری از لحاظ درصد روغن و پروتئین دانه وجود داشت. بر همین اساس بالاترین درصد صفات مذکور مربوط به مصرف تیوباسیلوس +50کیلوگرم گوگرد بود. همچنین تجزیه واریانس این صفات نشان می دهد که در بین تیمار های مختلف فسفر تفاوت معنی داری وجود ندارد. در میان صفات مورد مطالعه عملکرد روغن و پروتئین با عملکرد دانه از بیشترین همبستگی مثبت و معنی داری (**99/0r=) برخوردار بود. هم چنین در بین اجزای عملکرد، بیشترین همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (**98/0r=) مشاهده گردید.

دانلود مقاله با عنوان تاثیرکودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان Helianthus annus  که شامل ۱۲ صفحه و بشرح زیر میباشد :

نوع فایل : Word

چکیده : به منظور مطالعه تأثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس به همراه کودهای فسفره یا گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان، رقم اروفلور، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و دو فاکتور شامل کود گوگرد و فسفره با ۳ سطح انجام شد. تیمارهای مختلف کود گوگرد به صورت A1 : تیوباسیلوس  A2: تیوباسیلوس+۵۰کیلوگرم گوگرد  A3: 50کیلوگرم گوگرد و تیمارهای کود فسفر شامل  B1:فسفات بارور  B2: فسفات بارور+۵۰کیلو گرم فسفر  B3: 50کیلو گرم فسفر در نظر گرفته شد درهر بلوک یک تیمار بصورت کود شیمیایی معمول (NPK) و یک تیمار به عنوان شاهد (بدون کود) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد به صورت معنی داری تحت تأثیر تیمارهای مختلف کود فسفر و گوگرد قرار گرفتند. بر اساس جدول مقایسه میانگین، استفاده از باکتری تیوباسیلوس+۵۰کیلوگرم گوگرد، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه پر و وزن هزار دانه بالاتر و درصد پوکی کمتری را نسبت به دیگر تیمار ها موجب شد و کمترین عملکرد در تیمار شاهد بدست آمد. در تیمار فسفر نیز مصرف فسفات بارور+۵۰کیلوگرم فسفر باعث افزایش عملکرد و اجزای آن شد. یافته های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت مصرف تؤام تیوباسیلوس+۵۰کیلوگرم گوگرد به همراه فسفات بارور+۵۰کیلوگرم فسفر بر رشد و افزایش عملکرد آفتابگردان بود به طوری که این تیمارها توانستند میزان عملکرد را ۷/۵۰ درصد در تیمار گوگرد و۶/۳۹ درصد در تیمار فسفر نسبت به شاهد آنها افزایش دهند. در مقایسه تیمار شاهد با سایر تیمارهای گوگردی در بیوماس نیز مشاهده شده که تیمار مصرف تیوباسیلوس+۵۰ کیلوگرم گوگرد بالاترین مقدار بیوماس را در بین تیمارهای گوگردی دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس خصوصیات کیفی دانه نشان داد که در بین تیمارهای مختلف گوگرد تفاوت معنی داری از لحاظ درصد روغن و پروتئین دانه وجود داشت. بر همین اساس بالاترین درصد صفات مذکور مربوط به مصرف تیوباسیلوس +۵۰کیلوگرم گوگرد بود. همچنین تجزیه واریانس این صفات نشان می دهد که در بین تیمار های مختلف فسفر تفاوت معنی داری وجود ندارد. در میان صفات مورد مطالعه عملکرد روغن و پروتئین با عملکرد دانه از بیشترین همبستگی مثبت و معنی داری (**۹۹/۰r=) برخوردار بود. هم چنین در بین اجزای عملکرد، بیشترین همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (**۹۸/۰r=) مشاهده گردید.


عتیقه زیرخاکی گنج