گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

هدف: تحقيق حاضر به بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان از كيفيت خـدمات ارائـه شـده در اسـتخرهاي سرپوشـيده
خصوصي و دولتي يم پردازد.
روششناسي: اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفيپيمايشي است. نمونـه آمـاري شـامل مشـتريان اسـتخرهاي
خصوصي و دولتي شهرستان آمل(۹۸ نفر مرد و ۷۷ نفر )زن كـه بـه پرسشـنامه ۳۰سـوالي ، محقـق سـاخته شـامل ۶
شاخص وفاداري مشتري، كيفيت پرسنل، كيفيت امكانات و تجهيزات ، بهداشت و ايمني، مديريت و برنامه ريـزي
يوو ژگيها ي محيطي پاسخ داده اند.
هدف: تحقيق حاضر به بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان از كيفيت خـدمات ارائـه شـده در اسـتخرهاي سرپوشـيده
خصوصي و دولتي يم پردازد.
روششناسي: اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفيپيمايشي است. نمونـه آمـاري شـامل مشـتريان اسـتخرهاي
خصوصي و دولتي شهرستان آمل(۹۸ نفر مرد و ۷۷ نفر )زن كـه بـه پرسشـنامه ۳۰سـوالي ، محقـق سـاخته شـامل ۶
شاخص وفاداري مشتري، كيفيت پرسنل، كيفيت امكانات و تجهيزات ، بهداشت و ايمني، مديريت و برنامه ريـزي
يوو ژگيها ي محيطي پاسخ دادهاند. روائي صـوري و محتـوا ي پرسشـنامه توسـط ۱۰نفـر از متخصصـين مـديريت
ورزشي تأييد و پايائي دروني آن توسط آزمون آلفاكرونباخ ۸۹٫۰ بدست آمده است. بـراي تجزيـه و تحليـل آمـاري
ها داده با بكارگيري از نرم افزار (۱۵)SPSS از يها آزمون KS ، يو من ويتني، تي مستقل و فريدمن استفاده شد.

  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

هدف از پژوهش حاضر، بررسي ميزان ارتباط بين فرهنگ يـادگيري سـازماني، انگيـزه بـراي يـادگيري و كيفيـت
خدمات داخلي در فدراسيون هاي منتخب بود. بدين منظور از پرسشنامه اسـتاندارد دي (ژي ۲۰۰۵) اسـتفاده شـد .
پايايي پرسشنامه پس از يك مطالعه مقدماتي با استفاده از آزمون آلفاي كرونبـاخ (۰/۹۵ = α) بدسـت آمـد . 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي ميزان ارتباط بين فرهنگ يـادگيري سـازماني، انگيـزه بـراي يـادگيري و كيفيـت
خدمات داخلي در فدراسيون هاي منتخب بود. بدين منظور از پرسشنامه اسـتاندارد دي (ژي ۲۰۰۵) اسـتفاده شـد .
پايايي پرسشنامه پس از يك مطالعه مقدماتي با استفاده از آزمون آلفاي كرونبـاخ (۰/۹۵ = α) بدسـت آمـد . جامعـه
آماري مورد نظر تحقيق را تمامي كاركنان فدراسيون هاي شنا، بسكتبال، هندبال، جودو، دو و ميداني و ژيمناستيك
تشكيل داده اند و نمونه برابر با جامعه آماري مي باشد. براي تجزيه و تحليل دادهها از روش هاي آمار توصـيفي و
استنباطي (جداول توزيع فراواني و نمودار، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه) استفاده شد. يافتـه هـا
نشان داد، بين فرهنگ يادگيري سـازماني ( ۰/۰۱ >p،۰۶۸۸/ =r)، انگيـزه بـراي يـادگيري ( ۰/۰۱ >p، ۰۵۳۰/ =r) بـا
كيفيت خدمات داخلي كاركنان فدراسيون هاي منتخب ارتباط مثبت و معناداري (۰/۰۵ >p) وجود دارد. شايان ذكر
است كه بكارگيري متغيرهاي مورد مطالعه در تحقيق بمنظور بهبود كيفيت خدمات داخلي كاركنان، جزء از طريـق
توجه و ارائه برنامه هاي استراتژيك از سوي رهبران و مديران منابع انساني سازمانها ميسر نخواهد شد


  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

هدف: امروزه كيفيت خدمات به عنوان يكي از مهمترين عوامل موفقيت سازمانهاي خدماتي در محيط رقابتي مورد توجه قرار
گرفته است؛ ازينرو در اين تحقيق به بررسي ارتباط كيفيت خدمات با قصد حضور آتي مشتريان در مدارس فوتبال شهر تهران
پرداخته شده است.
روششناسي: تحقيق حاضر از نوع همبستگي بوده كه به شكل ميداني اجرا شد. جامعه آماري، والدين هنرجويان شركت كننده در
دورههاي آموزشي مدارس فوتبال شهر تهران(تابستان ۱۳۹۰) بود.

هدف: امروزه كيفيت خدمات به عنوان يكي از مهمترين عوامل موفقيت سازمانهاي خدماتي در محيط رقابتي مورد توجه قرار
گرفته است؛ ازينرو در اين تحقيق به بررسي ارتباط كيفيت خدمات با قصد حضور آتي مشتريان در مدارس فوتبال شهر تهران
پرداخته شده است.
روششناسي: تحقيق حاضر از نوع همبستگي بوده كه به شكل ميداني اجرا شد. جامعه آماري، والدين هنرجويان شركت كننده در
دورههاي آموزشي مدارس فوتبال شهر تهران(تابستان ۱۳۹۰) بود. براي تعيين نمونه، از بين ۳۴ مدرسه فوتبال در مناطق ۲۲ گانه
شهر تهران، با استفاده از نمونه گيري طبقهاي ابتدا ۸ منطقه به عنوان نماينده چهار حوزه جغرافيايي شهر تهران به صورت تصادفي
انتخاب(هر حوزه ۲ منطقه)، سپس از هر منطقه يك مدرسه فوتبال به شكل تصادفي برگزيده شد و تعداد ۲۶۰ پرسشنامه توزيع و
جمع آوري گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه خارجي (ليو۲۰۰۸) بود كه جهت تعيين روايي در اختيار گروهي از
كارشناسان امر قرار گرفت. براي بدست آوردن پايايي ابزار اندازهگيري از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد(۹۲%=α). براي تجزيه
و تحليل دادهها از آزمونهاي كلموگروف اسميرنوف، پيرسون و رگرسيون خطي چندگانه استفاده شد.


عتیقه زیرخاکی گنج