گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر اهواز» بوده
است كه از نوع «توصيفي- همبستگي » به روش ميداني انجام شده است. جامعه آماري، كليه دبيران تربيت بدني مدارس
متوسطه شهر اهواز كه در سال تحصيلي -۹۰ ۸۹ مشغول به كار بودند (۱۴۴=N). نمونه گيري به روش سرشماري و كل
جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر اهواز» بوده
است كه از نوع «توصيفي- همبستگي » به روش ميداني انجام شده است. جامعه آماري، كليه دبيران تربيت بدني مدارس
متوسطه شهر اهواز كه در سال تحصيلي -۹۰ ۸۹ مشغول به كار بودند (۱۴۴=N). نمونهگيري به روش سرشماري و كل
جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهگيري پرسشنامه مشخصات فردي، پرسش نامه استاندارد كيفيت زندگي
كاري والتون (۱۹۷۳) و پرسشنامه استاندارد دلبستگي شغلي ادواردز و كيلپاتريك (۱۹۸۴) بود، پايايي دروني پرسش
نامهها از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب و ۰/۸۹ ۰/۷۳ برآورد گرديد. براي تجزيه و تحليل دادهها از روش آمار توصيفي
و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي مستقل، تحليل واريانس يكطرفه و رگرسيون چندگانه) استفاده و
در سطح معنيداري (۰/۰۵ = α) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد، ميزان كيفيت زندگي كاري و دلبستگي
شغلي دبيران تربيت بدني در حد متوسط ميباشد. همچنين، رابطه مثبت و معنيداري بين كيفيت زندگي كاري و
دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني به دست آمد. نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد، بين ابعاد كيفيت زندگي كاري و
دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني رابطه چندگانه وجود دارد. علاوه بر اين، بين كيفيت زندگي كاري دبيران تربيت بدني
با جنسيت، سطح تحصيلات و سابقه كار مختلف، تفاوت معنيدار مشاهده گرديد و نيز بين دلبستگي شغلي دبيران
تربيت بدني در سنين مختلف تفاوت معني دار بود.

  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

هدف تحقيق حاضر، تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري كاركنان اداره كل تربيت بدني استان يزد بود.
جامعه آماري پژوهش شامل كليه كاركنان رسمي، پيماني، و قراردادي اداره كل تربيت بدني استان يزد بود، كه بر اساس
اطلاعات كارگزيني اداره كل تربيت بدني استان يزد در سال ۱۳۸۹، تعداد آنها ۱۴۴ نفر اعلام گرديده بود و حجم نمونه
آماري نيز به دليل كوچك بودن جامعه آماري، منطبق با جامعه آماري در نظر گرفته شد. 
هدف تحقيق حاضر، تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري كاركنان اداره كل تربيت بدني استان يزد بود.
جامعه آماري پژوهش شامل كليه كاركنان رسمي، پيماني، و قراردادي اداره كل تربيت بدني استان يزد بود، كه بر اساس
اطلاعات كارگزيني اداره كل تربيت بدني استان يزد در سال ۱۳۸۹، تعداد آنها ۱۴۴ نفر اعلام گرديده بود و حجم نمونه
آماري نيز به دليل كوچك بودن جامعه آماري، منطبق با جامعه آماري در نظر گرفته شد. اين پژوهش از نوع همبستگي و
به شيوه پيمايشي اجرا گرديد. جهت اندازه گيري كيفيت زندگي كاري آزمودنيها از پرسشنامه استاندارد ريچارد والتون
استفاده شد كه پايايي آن ۰/۸۴ برآورد گرديد و براي اندازه گيري بهره وري از پرسشنامه محقق ساخته بهرهوري استفاده
گرديد، كه پايايي آن ۰/۸۳ برآورد گرديد. تجزيه وتحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي و با استفاده ازنرم
افزار spss، نسخه ۱۸ انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري رابطه معني داري
وجود دارد( ۰/۰۱ p و ۵۱۹=۰/ r). همچنين بين مؤلفه هاي فرصت امنيت و رشد مداوم، كار و فضاي زندگي،
قانونگرايي در سازمان، وابستگي اجتماعي زندگي و كار، يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان، تأمين فرصت
كاربرد و بهبود توانايي هاي انساني با بهره وري رابطه معني داري وجود دارد( ۰/۰۱ p ). ولي بين مؤلفه حقوق كافي و
مناسب، ايمني و بهداشت محيط كار با بهره وري رابطه معنا داري مشاهده نشد. همچنين بين ميزان بهره وري بر اساس
جنيست،پست سازماني، تحصيلات و سابقه كاري آزمودني ها تفاوت معنيداري مشاهده نگرديد. 


عتیقه زیرخاکی گنج