گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

ای فایل در ۱۰۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيکل مي شود، که در نهايت خسارت هاي فراواني به بويلر، توربين و ديگر اجزاء نيروگاه وارد مي شود
نشتي هاي بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگي هاي سمت بخار يا سمت آب است که سهم سمت آب بيشتر است. از جمله خوردگي هاي سمت آب،خوردگي سايشي در ابتدا و انتهاي ورودي و خروجي آب لوله، خوردگي هاي گالوانيک درمحل اتصال لوله به تيوب شيت، خوردگي حفره اي و شياري در امتداد لوله ها ، خوردگي تنشي (SCC) در سمت بخار و درمحل رولينگ انتهاي لوله ها را مي توان نام برد.
فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن…………………..۱
۱-۱- تعريف و دلايل لزوم کندانسور در نيروگاه………………………………………………………….۱ 
۱-۲- انواع سيستم خنک کننده …………………………………………………………………………..۳
۱-۳- انواع کندانسور………………………………………………………………………………………..۴
     1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيم…………………………………………………………….۵
     1-3-2- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم………………………………………….۹
          1-3-2-1- کندانسورهاي تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا……………………….۹
          1-3-2-2-کندانسورهاي سطحي آب وبخار…………………………………………………..۱۰
۱-۴- شرايط کاري آب وبخار……………………………………………………………………………….۱۲
    1-4-1- شرايط کاري سمت آب………………………………………………………………………۱۲
        1-4-1-1- اکسيژن…………………………………………………………………………………..۱۳
        1-4-1-2- گاز کربنيک……………………………………………………………………………..۱۴
        1-4-1-3- گاز کلر…………………………………………………………………………………..۱۴
 ………………………………………………………………………………..14 PH1-4-1-4- تاثير      
        1-4-1-5- نمکهاي محلول……………………………………………………………………….۱۵
        1-4-1-6- ميکرو ارگانيسمها…………………………………………………………………….۱۵
    1-4-2- شرايط کاري سمت بخار…………………………………………………………………….۱۶
        1-4-2-1- اکسيژن………………………………………………………………………………….۱۶
        1-4-2-2- آمونياک………………………………………………………………………………..۱۷
        1-4-2-3- رسانايي يا هدايت الکتريکي………………………………………………………۱۸
۱-۵- آلياژها و مواد بکار رفته در کندانسورهاي سطحي آب و بخار……………………………..۱۸
فصل دوم- انواع خوردگي در کندانسورهاي سطحي………………………………………………….۲۵
۲-۱- خوردگي سايشي………………………………………………………………………………………۲۵
    2-1-1- حمله ورودي…………………………………………………………………………………….۲۶
    2-1-2- خوردگي سايشي بوسيله جاگيري اجسام خارجي……………………………………….۲۸
    2-1-3- خردگي سايشي موضعي بوسيله ارتعاش مواد خارجي………………………………۳۰
    2-1-4- سايندگي ماسه……………………………………………………………………………….۳۱
        2-1-4-1- اثر مقدار ماسه بر خورگي برنج آلومينيوم در آب دريا………………………۳۳
..۳۴NaCl 3%        2-1-4-2- اثر قطر ماسه بر ميزان خوردگي برنج آلومينيوم در محلول
        2-1-4-3- اثر مقدار آهن آلياژي بر مقاومت سايندگي ماسه در آب دريا…………۳۵
    2-1-5- تصادم…………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲- خوردگي گالوانيک…………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۳- خوردگي حفره‌اي و شکافي……………………………………………………………………….۳۸
    2-3-1- عوامل موثر بر خوردگي حفره اي…………………………………………………………۴۰
        2-3-1-1- اثر ترکيب آلياژ ها……………………………………………………………………۴۰ 
…………………………………………………………………………………..۴۱PH        2-3-1-2- اثر
        2-3-1-3- اثر سولفيد……………………………………………………………………………۴۲
        2-3-1-4- اثر سرعت جريان……………………………………………………………………۴۳
        2-3-1-5- اثر کلر………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۴- آلياژ زدايي يا جدايش انتخابي………………………………………………………………….۴۷
۲-۵- خوردگي تنشي………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۶- خوردگي ميکروبي…………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۷- خوردگي سمت بخار………………………………………………………………………………..۴۹
فصل سوم- روشهاي پيشگيري از خوردگي ، روشهاي نشت يابي و تمييز کاري در
کندانسور هاي سطحي……………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۱- کنترل شيميايي آب خنک کن…………………………………………………………………..۵۳
    3-1-1- کنترل رسوب………………………………………………………………………………….۵۳
 و کلر زني………………………………………………………………………۵۴PH    3-1-2- کنترل  
    3-1-3- بازدارنده ها………………………………………………………………………………….۵۴
        3-1-3-1- بازدارنده هاي بر پايه فسفات……………………………………………………۵۵
        3-1-3-2- بازدارنده بر پايه روي……………………………………………………………….۵۷
        3-1-3-3- بازدارنده پلي فسفات/روي………………………………………………………۵۸
        3-1-3-4- بازدارنده مرکايتوبنزو تبازول…………………………………………………….۵۸
        3-1-3-5- بازدارنده سولفات آهن……………………………………………………………۵۹
۳-۲- حفاظت کاتدي………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۳- رنگ و پوشش……………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۴- انتخاب آلياژ مناسب……………………………………………………………………………..۶۲
۳-۵- روشهاي نشت يابي……………………………………………………………………………….۶۳
    3-5-1- تايين رسانايي……………………………………………………………………………….۶۵
    3-5-2- اندازه گيري اکسيژن……………………………………………………………………….۶۵
۳-۶- روشهاي تعيين محل نشتي…………………………………………………………………….۶۶
۳-۷- روشهاي تمييزکاري کندانسور…………………………………………………………………..۶۸
    3-7-1- تمييزکاري سمت آب…………………………………………………………………….۶۸
    3-7-2- تمييزکاري سمت بخار…………………………………………………………………….۷۱
فصل چهارم- تاثير خوردگي کندانسور در بهره برداري نيروگاه هاي کشور……………………..۷۴
۴-۱- مشکلات خوردگي کندانسور در نيروگاه هاي کشور…………………………………………۷۴
    4-1-1- نيروگاه بندر عباس (آب خنک کن : دريا)………………………………………………۷۵
    4-1-2- نيروگاه تبريز (آب خنک کن : چاه)………………………………………………………۷۶
    4-1-3- نيروگاه رامين (آب خنک کن : رودخانه)……………………………………………….۸۱
۴-۲- تاثير خورگي و نشتي کندانسور بر روي قسمتهاي ديگر……………………………………۸۴
۴-۳- خسارتهاي اقتصادي………………………………………………………………………………۸۶
مراجع……………………………………………………………………………………………………………
چکیده:
عملکرد کندانسور ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن
 چگالنده ها دستگاه هايي هستندکه جهت تقطير بخار بکار مي روند به طوري که عمل تقطير با گرفتن گرماي نهان بخار توسط سيال خنک کننده، که آب يا هوا مي‌باشد انجام مي‌گيرد. کندانسورها به انواع مختلفي تقسيم بندي مي‌شوند.اين تقسيم بندي ها بر حسب نوع تماس بخار و سيال خنک کننده و نيز بر حسب جهت جريان هاي بخار و سيال خنک کننده مي باشد. انتخاب نوع کندانسور نيز بر حسب مقتضاي موردمصرف صنعتي، نيروگاهي و محل بکارگيري آن صورت مي گيرد.
در اين فصل لزوم کندانسور در نيروگاه ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته مورد بررسي قرار گرفته است.

۱-۱-تعريف ودلايل لزوم کندانسور در نيروگاه
کندانسور بزرگترين مبدل حرارتي نيروگاه است که عمل تقطير بخار خروجي از قسمت فشار پايين توربين بخار را انجام مي دهد. اين عمل در شرايط اشباع و با گرفتن حرارت نهان (نامحسوس) بخار توسط سيال خنک کننده انجام مي پذيرد. شکل (۱-۱) نشان دهنده موقعيت کندانسور در نيروگاه مي باشد.

 
شکل (۱-۱): موقعيت کندانسور در نيروگاه {۱}
کندانسورهاي نيروگاهي به نحوي طراحي مي شوند که پاسخگوي نيازهاي بيان شده در ذيل گردند :
الف- به عنوان منبع سرد موردنياز موتور حرارتي (نيروگاه)
ب- جهت افزايش راندمان حرارتي نيروگاه
ج- جهت تقطير بخار خروجي توربين و نگهداري آب تغذيه بطور ناخالص          
د- جهت هوازدايي از آب چگاليده شده و آب اضافي در هر سيکل توربين          
و – جهت جمع آوري درين هاي حرارتي ، آب تغذيه جبراني ، درين هاي بخار،  درين هاي اضطراري و راه اندازي

عتیقه زیرخاکی گنج