گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

هدف: هدف ازاتجام اين پژوهش مقايسه ادراك ازكيفيت محل اقامت گردشگران ورزشي منطقه غرب وشرق آسيادرايران مي باشد.
روش شناسي:روش اين مطالعه پژوهش توصيفي-پيمايشي يازمينهيابي است.نمونه محقق۹۸نفراز۱۳۵نفرشركت كننده درمسابقات
فوتسال جام باشگاه هاي آسيادراصفهان بودكه به طوركاملا تصادفي انتخاب شده بودند.
هدف: هدف ازاتجام اين پژوهش مقايسه ادراك ازكيفيت محل اقامت گردشگران ورزشي منطقه غرب وشرق آسيادرايران مي باشد.
روش شناسي:روش اين مطالعه پژوهش توصيفي-پيمايشي يازمينهيابي است.نمونه محقق۹۸نفراز۱۳۵نفرشركت كننده درمسابقات
فوتسال جام باشگاه هاي آسيادراصفهان بودكه به طوركاملا تصادفي انتخاب شده بودند.متغيراين پژوهش ادراك از كيفيت محل
اقامت وميزان رضايت مندي درمسابقات بودكه باپرسشنامه جان شانك درمورد ادراك ازخدمات گردشگري اندازه گيري گرديدكه
اطلاعات بدست آمده را بااستفاده ازآمارتوصيفي واستنباطي(آزمون مانويتني)درنرم افزارSpss19موردتجزيه وتحليل قرارگرفت.
يافته ها:بين ادراك ازكيفيت محل اقامت درگردشگران ورزشي منطقه غرب وشرق آسياتفاوت معناداري به لحاظ آماري وجود دارد.
نتايج بدست آمده ازپژوهش نشان ميدهدكه ميزان رضايت درگردشگران غرب آسيا۲برابرگردشگران شرق آسياميباشد.نتايج پژوهش
حاكي ازآن است كه دسترسيها،كيفيت محل اقامت ونزديك بودن آنان به محل برگزاري مسابقات نقش عمدهاي در رضايتمندي
گردشگران ورزشي دارد و براي رونق اقتصادي بايستي هتلها واماكن اقامتي با توجه به سليقههاي متفاوت كشورهاي آسيايي بهويژه
شرق آسياراتجهيزنمود.


  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

مقدمه: گردشگري از ديرباز مورد توجه بشر بوده و مجموع پديده ها و ارتباطات ناشي از كنش متقابل ميان گردشگران، سرمايه،
دولت ها و جوامع ميزبان، دانشگاه ها و سازمان هاي غيردولتي، در فرايند جذب، حمل و نقل، پذيرايي و كنترل گردشگران و
ديگر بازديدكنندگان است [محرم زاده و همكاران ۱۳۸۷]. 

مقدمه: گردشگري از ديرباز مورد توجه بشر بوده و مجموع پديده ها و ارتباطات ناشي از كنش متقابل ميان گردشگران، سرمايه،
دولت ها و جوامع ميزبان، دانشگاه ها و سازمان هاي غيردولتي، در فرايند جذب، حمل و نقل، پذيرايي و كنترل گردشگران و
ديگر بازديدكنندگان است [محرم زاده و همكاران ۱۳۸۷]. صنعت گردشگري به عنوان بزرگترين و متنوعترين صنعت در دنيا به
حساب ميآيد كه بسياري از كشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغالزايي، رشد بخش خصوصي و توسعه
زير ساختها ميدانند [متقي طلب ۱۳۸۶]. يكي از تعاريف گردشگري ورزشي اشاره دارد به فعاليتي كه در آن يك گروه از مردم
به مكان گروه ديگر براي گذراندن اوقات فراغت و ورزش كردن، تماشاي رويدادها و جاذبه هاي ورزشي و كسب چهارچوب
روحي وذهني سالم براي ايجاد روابط اجتماعي از طريق ورزش مسافرت مي كنند و حداقل ۲۴ ساعت و حداكثر يك سال در
آنجا اقامت مي كنند كه به صورت رسمي يا غيررسمي و شامل فعاليت هاي رقابتي و غيررقابتي مي باشد [صداقتي و همكاران
۱۳۸۸، مجتبوي ۱۳۸۷، محرم زاده ۱۳۸۸، يارمحمدي ۱۳۸۷٫]عتیقه زیرخاکی گنج