گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 178 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله ی علمی مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی، آویشن دنایی، ختمی و گزنه بر رشد اشریشیاکلی جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور که شامل 25 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، بشرح زیر است: *همراه با چکیده به زبان انگلیسی

دانلود مقاله ی علمی مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی، آویشن دنایی، ختمی و گزنه بر رشد اشریشیاکلی جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور که شامل ۲۵ صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، بشرح زیر است:

*همراه با چکیده به زبان انگلیسی

چکیده : به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی آویشن شیرازی، آویشن دنایی، ختمی و گزنه، از اشریشیاکلی جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور که نسبت به تمام آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین، سولفادیمیدین-تری متوپریم، فلورفنیکل، جنتامایسین و فلومکوئین حساسیت داشت، استفاده شد.  پس از عصاره گیری از گیاهان مذکور، حساسیت ضد میکروبی غلظت های مختلف عصاره ها (۱۰۰، ۵۰، ۲۵، ۵/۱۲ و ۲۵/۶ ) به روش انتشار دیسک مورد سنجش قرار گرفت. علاوه بر عصاره های گیاهی از پروپیلن گلیکول (به عنوان کنترل منفی) و از انروفلوکساسین، سولفادیمیدین-تری متوپریم، فلورفنیکل به عنوان آنتی بیوتیک های متداول (کنترل مثبت) جهت مقایسه استفاده شد. بیشترین قطر هاله عدم رشد اشریشیاکلی در تیمار فلورفنیکل و غلظت های ۱۰۰ و ۵۰ درصدی عصاره آویشن شیرازی و دنایی مشاهده شد. غلظت های ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد گزنه و ختمی همانند سولفادیمیدین- تری متوپریم و انروفلوکساسین هاله عدم رشد ایجاد کردند. به طورکلی نتایج نشان داد آویشن شیرازی،  آویشن دنایی، گزنه و ختمی دارای درجاتی از خاصیت ضد باکتریایی می باشند و می توانند به عنوان یک جایگزین برای آنتی بیوتیک های تجاری در بیماری کلی باسیلوز طیور مطرح باشند لذا لازم است مطالعات تکمیلی فیتوشیمیایی انجام شود.

English Abstract
For study of antibacterial effect of Zataria multflora, Thymus daenensis, Althea officinalis, and Urtica dioica, chicken Escherichia coli (E. coli) isolates were used that be sensitive to enrofloxacin (ENR), Sulfadimidin-trimetoprim (Sul-trim), Florfenicol (FLO), Flemequine and Gentamycin. After preparation of extracts from herbal plants, the antibacterial sensitivity of herbal plants with different concentrations (100, 50, 25, 12.5 and 6.25%) was assayed by disc diffusion test. Also, propylene glycol as negative control and commercial antibacterial drugs comprising ENR, Sul-trim and FLO as positive control were used and compared with herbal plant extracts for antibacterial sensitivity. Results showed maximum growth inhibitory diameter for E. coli induced following usage of florfenicol, 100% and 50% concentration of Zataria multflor and, Thymus daenensis extracts, respectively. The 50% and 100 % concentrations of Althea officinalis, and Urtica dioica extracts could induce growth inhibitory diameter same as ENR and Sul-trim. In overall, results showed Zataria multflora, Thymus daenensis, Althea officinalis, and Urtica dioica have degrees of antibacterial effect and these herbal plants can be used as an antibacterial supplement in treatment of avian colibacillosis. Therefore, phytochemical analysis for complementary study is necessary


عتیقه زیرخاکی گنج