گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
موضوع تحقیق در مورد گسترش متودولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین برای رشته عمران  گرایش حمل و نقل می باشد. يافته‌هاي مطالعه نشان مي‌دهد براي جلوگيري از حوادث ترافيكي، مهار تخلف يك اصل اساسي در قوانين عبور و مرور محسوب مي شود. در ميان همه عوامل مؤثر در كاهش تخلفات ترافيكي، قوانين محكم و بازدارنده به همراه آموزش ترافيك به استفاده كنندگان راه نقش بسيارمثبت ومؤثري در ايمني راه دارد. در حال حاضر كشورهاي پيشرفته بنا بر توصيه سازمان بهداشت جهاني در سياست ايمني راه تجديد نظر كرده و براي علوم رفتاري حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسيله‌نقليه اهميت قائل شده‌اند. اين امر باعث گرديده كه آموزش و اجراي قوانين در رأس سياست جديد ايمني راه‌ها قرار گيرد. بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه آموزش ايمني تنها مختص گروه خاص نظير رانندگان يا كودكان نمي‌باشد بلكه هر فرد يا افرادي، بخش يا ارگاني كه به  نوعي با ايمني جاده‌ها در ارتباط است را شامل مي‌شود. متدولوژي ارايه شده در اين پژوهش آموزش ايمني راه را در دو سطح استفاده‌كنندگان از راه و مسؤلين و متخصصين در نظر گرفته است كه در هر سطح روشهاي و محتواي آموزش متفاوت مي‌باشد.

ايمني عبور و مرور يكي از اصول اساسي برنامه ريزي حمل ونقل است كه با گسترش فن آوري و توسعه شهرها، نيازبه توجه ودقت نظر بيشتري يافته است. در كشورهاي توسعه يافته، همگام با توسعه ساير بخشها، موضوع ايمن سازي عبور و مرور مورد  توجه  قرار  گرفته و با انجام مطالعات و اتخاذ  تدابير لازم، سعي شده است كه حوادث رانندگي و پيامدهاي ناشي از آن تا حد امكان كاهش يابد. وليكن متأسفانه در اكثر كشورهاي در حال توسعه, تعداد ونرخ حوادث ترافيكي همواره سيرصعودي داشته است. سيستم حمل ونقل متشكل ازسه بخش جاده، راننده ووسيله نقليه است كه هريك ازاين سه بخش نقش عمده و متمايزي درشكل گيري معضلات و حوادث ترافيكي ايفا مي كند.  در اين  ميان، انسان در نقش عابر پياده، سرنشين و مأمور اصلي اجراي قوانين و مقررات نقش بسيار ارزنده اي دارد. درعبور و مرور، ايمني اهميت فراواني داشته و بيشترين كوششها در زمينه حمل‌ و نقل و ترافيك بمنظور افزايش ايمني و كاهش ضايعات و بخصوص تصادفات است. از آنجا كه انسان ضربه پذيرترين واحد ترافيك است، ضروري مي باشد در بخش آموزش، تدوين قوانين، كنترل، تهيه وايجاد تجهيزات ايمني به اين موضوع توجه گردد.

 


عتیقه زیرخاکی گنج