گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سابقه و اهداف: اطلاعات كمي در خصوص كاربرد تخصصي گلبول قرمز در انگلستان منتشر شده است. هدف از اين بررسي تشخيص اكثر افرادي است كه بطور تخصصي به خون نياز دارند تا هدفي باشند در جهت تحقق رو انتقال خون و با اين نگرش كه مصرف نامناسب خون را به حداقل رسانده و طرح تهه خون مورد نياز در آينده را حمايت كرده و ادامه دهد.
اسناد و روش كار: كليه اطلاعات قبلي در خصوص انتقال RBC موجود ر ۶۲ بيمارستان واقع در لندن و جنوب شرق انگلستان از تاريخ آوريل ۱۹۹۷ تا مارس ۱۹۹۸ جمع آوري شد.
نتايج: مجموع ۵۹۴۸۱۰ واحد گلبول قرمز بطور موفقيت آميزي تا تخصصهاي كلينيكي مربوطه دنبال يا تعقيب شدند. اين ميزان معادل %۱۹/۹۱ از كل واحدهاي گلبول قرمزي است كه به بيمارستانهاي تحقيقاتي منتقل شد. از كل واحدهاي گلبول قرمز منتل شده، %۲/۵۱ مربوط به بخش جراحي، %۳۶ به مديكال %۸/۱۲ به تخصصهاي «combined» بود.
اختاميه: اين تحقيق گسترده رشته هاي (تخصصهاي) كلينيكي كه مصرف كننده اصلي RBC بخش خدمات بودند را دقيقاً مشخص كرده است. اين تحقيق درك كلي استفاده از RBC در بيمارستانها را بسط داده است. ضمناً سبب افزايش تحقيقات راهكارهاي آتي در خصوص كاهش انتقال خون آلوژنيك  شده است كه در صورت ايجاد كاهش قابل توجه پيش بيني شده در تهيه خون در اينده نزديك بسيار حائز اهميت خواهد بود.
اصطلاحات كليدي: تخصصهاي كلينيكي،‌ مصرف (كاربرد) RBC

مقدمه:
در ده سال اخير تغييرات مهم و قابل توجهي در فعاليتهاي مربوط به جمع آوري خون در بسياري از كشورها به چشم مي خورد. طي يك دهه قبل (تا سال ۲۰۰۰) افزايش كلي در تقاضا يا درخواست گلبول قرمز در انگلستان مشاهده شذ (R.Lodge. اطلاعيه شخصي). برعكس در آمريكا كاربرد گلبول قرمز كاهش يافته بود [۱]. در مقايسه انگلستان با ساير كشورها، اين افزايش تقاضا به سطح پايين تر مصرف گلبول قرمز در ساير كشورها رسيد. اين نتيجه در مورد افزايش فعاليتهاي كلينيكي، پيشرفتهاي جديد در زمينه مديكال و سرجيكال  نيز صادق است. بعلاوه، دولت انگلستان به منظور بهبود استانداردهاي مراقبتهاي سلامتي اقداماتي صورت داده است، مثلاً در درمان امراضي و يا كاهش ليست انتظار جراحي، اين اقدامات در الگوي مصرف RBC مي توان مؤثر واقع شود. علاوه بر اين بعلت اجراي اصول و قوانين نپذيرفتن اعطا كننده جديد خون و مقدمات تست محافظتي براي انواع بيماري (VCJD) Creutzfeldt-Jakob، اگر و در جايي كه بيماري باتشد، كاهش اساسي در تعداد افراد اعطا كننده خون در انگلستان رخ خواهد داد. اين مسئله كه در سال گذشته تمايل مصرف گلبول قرمز كاهشي در حدود ۱/۵% داشته است، اميدواركننده مي باشد. اگرچه اين كاهش در مجموع جبران كاهش پيش بيني شده را نمي كند.
اطلاعات دقيق در مورد سطح مصرف RBC در انگلستان حائز اهميت است زيرا مجوزي است براي توسعه راهكارهايي كه در صورت امكان با تغييرات پروفايل ۰منحني) تقاضاي RBC مقابله كرده و ارائه اعطا كننده هاي آلوژنيك را كاهش مي دهد. يك سري تحقيقات، مصرف خون در يك منطقه يا گروهي از بيمارستانها را مورد بررسي قرار دادند (۲-۷). نتايج تحقيقاتي كه مبني بر تعداد كمي از بيمارستانها يا تنها يك بيمارستان باشد، بر اسسا اهميت تخصصهاي موجود در اين مراكز، احتمالاً به سمت تخصصهايي كه مصرف خون بالايي دارند تمايل پيدا مي كند، مثلاً انكولوژي  يا كارديوتوراسيك  به علت كمبود اطلاعات در خصوص شرايط كلينيكي كه به انتقال RBC نياز دارد، اكثر P.353 تحقيقات محدود شدند. اين امر احتمالاً منجر به پديد آمدن مشكلاتي در دنبال كردن و يافتن مقصد نهايي هر واحد RBC بطور جداگانه مي شود، كه مستلزم صرف وقت در مرور يادداشتهاي مربوط به بيماران و يا سوابق بانك انتقال خون است. سيستم كامپيوتري بانك خون مكمل است قادر به تميز دادن بين درخواست خون، واحدهاي فراهم شده و واحدهايي كه واقعاً انتقال داده شده اند نباشد و يا فاقد اطلاعات كلينيكي كه در رابطه با تصميم گيري انتقال خون است، باشد.
با چنين فرضياتي، طرح تحقيق جامع و وسيعي جهت ثبت واقعي آمار مصرف RBC در لندن و جنوب شرق انگلستان ريخته شده و طوري برنامه ريزي شد كه اين تحقيق تمامي بيمارستانهاي تحت پوشش يك منطقه اجرايي خدمات خون ملي (National Blood Service=NBS) را در بر بگيرد تا اطلاع جمع آوري شده معرف تعداد وسيع و انواع بيماران مختلف بستري شده باشد. به منظور مشخص كردن هرچه دقيقتر منحني يا پروفيل مصرف RBC، اين تحقيق بيشتر برروي الگوي مصرف RBC، از طريق تخصصهاي مختلف كلينيكي، متمركز مي شود. ضمناً، به منظور توضيح ارزش كسب اطلاعات دقيق در باره كاربرد كلي RBC در بيمارستانها، بررسي دقيقتر انتقال RBC در بخشهايي از جراحي كه مصرف RBC بالايي دارند (ازجمله ارتوپدي  و كارديوتوراسيك ) تقبل شد. لذا اين تحقيق ما را قادر به تشخيص اكثر مصرف كنندگان خون مي سازد تا نمونه اي براي تحقيق برروي روش انتقال خون باشند و البته با اين نگرش كه مصرف نامناسب و عوارض انتقال خون بواسطه گسترش «بهترين روش» مشاهده شد، [۸]، به حداقل رسيد.
روشها
در لندن و جنوب شرق انگلستان، جهت تعيين ميزان RBC كه در فاصله زمان بين آوريل ۹۷ تا مارس ۹۸ به بيمارستانهاي مورد نظر NHS تحويل و در آنها انتقا داده شدند، اطلاعات موجود جمع آوري شد. تمام مديران اجرايي اين بيمارستانها و مشاوران هماتولوژيست كه مسئول انتقال خون بودند، از طريق نامه در جريان اصل و اهداف اين پروژه قرار گرفته و به همكاري دعوت شدند.
اطلاعات (infourmaticy) اوليه براي تهية واحدهاي RBC بيمارستانها از طريق بخش مالي اختصاصي NBS  بدست آمد. سپس اطلاعات مربوط به مقصد نهايي اين واحدهاي RBC از طريق بانكهاي خون بيمارستانها، مرور دقيق اطلاعات كامپيوتذي آزمايشگاه ها و بررسي اطلاعات مالي موجود در بيمارستان كه حاصل از روشهاي پرهزينه متداول بودند، بدست‌آمد. يك فرد هماهنگ كننده تحقيقات كلينيكي، مستقيماً مسئول ايجاد ارتباط با آن دسته از پرسنل بيمارستان كه مي شد اطلاعات بانك خون بيمارستان را از آنها دريافت كرد، شد. به اين امر نيز بطور ويژه اي توجه شد كه بين اطلاعات مربوط به انتقال خون، Cross-matched (تطايق) و واحدهيا خون مجدداً تحول داده شده (reissued aints of blood) تفاوت وجود دارد. اطلاعات كامپيوترهيا بانك خوم از طريق سوابق بخش مالي NBS چك شدند تا كاملاً صحيح باشند. در هفت بيمارستاني كه لابراتوارهاي انتقال خون آنها از نرم افزارهاي مناسب بهره مند بودند، مقصود نهايي واحدهاي RBC از طريق اطلاعات يكه بواسطه بخشهاي تكنولوژ اطلاعاتي يا مالي آنها فراهم شده بود، دنبال و مشخص شد.
بررسي دقيقتر در زمينه جراحي ارتوپاديك در ۲۴ بيمارستان در لندن و جون شرق انگلستان انجام شد: در يك دوره ۱۳ ماهه از جولاي ۹۷ تا ژوئن ۹۸ ليستي از تمام بيماراني كه جراحي استخوان ران  و يا جراحي استخوان زانو  داشتند، جمع آوري شد. به منظور تعيين تعداد بيماران كه خون به آنها تزريق شده و نيز تعيين مقدار واحد خون داده شده، سوابق بانك خون هركدام از اين بيمارستانها بررسي گرديد. وسابق اطاقهاي جراحي نيز مستقيماً مورد بررسي قرارگرفت تا اطمينان حاصل شود كه كنسل يا تأخير جراحي ها ببروي اطلاعات جمع آوري شده اثري نداشتند و اطلاعات كامل دقيق هستند. با استفاده از اين اطلاعات بهمراه اطلاعات ساير بيمارستانها (كه با دقت جمع آوري شده بودند)، امكان تشخيص تعداد بيتراني كه در هر بيمارستان مورد تزريق خون قرار گرفته بودند و نيز مقايسه ميزان متوسط مصرف RBC بار روشهاي يكسالن در بين بيمارستانها ميسر شد. تعداد واحدهاي RBC مصرفي در اين مواردبا كل مصرف RBC اوتوپاديك در ۲۴ بيمارستان شركت كننده در اين بررسي مقايسه شد. در سه بيمارستان آموزشي لندن كه CABG  داشتند، مصرف RBC بيماران در همان دورة ۱۲ ماهه شمابه بررسي ارتوپاديك مشخص و سپس با كل مصرف كارديوتوراسيك مقايسه گرديد.
 

عتیقه زیرخاکی گنج