گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گوگرد يک از عنصر شيميايي جدول تناوبي است که نماد آن S و عدد اتمي آن ۱۶ ميباشد. گوگرد يک نافلزفراوران بي بو بي مزه و چند ظرفيتي است که بيشتر به شکل کريستالهاي زرد رنگ که در کاني هاي سولفيد و سولفات بدست مي آيد شناخته شده ميباشند.گوگرد يک عنصر حياتي و لازم براي تمامي موجودات زنده ميباشد که مورد نياز اسيد آمينوها و پروتئين ها ميباشد. اين عنصر به صورت اوليه در کودها استفاده ميشود ولي بصورت گسترده تر در باروت ملين ها کبريت ها و حشره کش ها بکار گرفته ميشود.

ظاهر اين نافلز به رنگ زرد کمرنگ ميباشد که بسيار سبک و نرم است. اين عنصر به هنگام ترکيب با هيدروژن بوي مشخصي دارد که مشابه بوي تخم مرغ فاسد شده ميباشد. گوگرد با شعله آبي رنگ ميسوزد و بوي عجيبي از خود ساتع ميکند. گوگرد در آب حل شدني نيست ولي در دي سولفيد کربن حل ميشود. حالتهاي معمول اکسيداسيون اين عنصر -۲و+۲و+۴ و +۶ ميباشد. گوگرد در تمام حالتهاي مايع جامد و گاز شکلهاي چند گانه دارد که ارتباط بين آنها هنوز کاملا درک نشده است. گوگرد کريستالي به صورت حلقه گوگردي S8 نشان داده ميشود. 

نيتريد گوگرد پوليمري خواص فلزي دارد و اين در حالي است که هيچ گونه اتم فلزي در خود ندارد. اين عنصر همچنين خواص نوري و الکتريکي غير معمولي نيز دارد. گوگرد غير متبلور يا پلاستيک با عمل سرد کردن سريع کريستال گوگرد حاصل ميشود. مطالعات در زمينه اشعه ايکس نشان ميدهد که گونه غير متبلور و بي نظم ممکن است که ۸ اتم در هر ساختار پيچشي ستاره مانند داشته باشد. 

گوگرد ميتواند به دو حالت کريستالي بدست آيد Orthorhombic octahedral يا بلورمونو کلينيک که اولي در دماهاي معمولي پايدارتر ميباشد. 


کاربردها 

اين عنصر براي استفاده هاي صنعتي مانند توليد (H2SO4)اسير سولفوريک براي باطريها توليد باروت و حرارت دادن لاستيک توليد ميشود. گوگرد در فرايند توليد کودهاي فسفاتي به عنوان ماده ضد قارچ عمل ميکند. سولفاتها در کاغذهاي شستشو و خشکبار نيز کاربرد دارند. همچنين گوگرد در ساخت کبريت و آتش بازي نيز بکار گرفته ميشود. تيو سولفات آمونيوم يا سديم به عنوان عامل ثابت کننده در عکاسي کاربرد دارد . سولفات منيزيم مي تواند به عنوان ماده ضد خشکي و ملين که يک مکمل منيزيم گياهي است به کار گرفته شود. 


نقش بيولوژيکي 

 


اسيد آمينوها Cysteine, Methionine, Homocysteine و Taurine و همچنين برخي از آنزيمها حاوي گوگرد ميباشند که در واقع گوگرد را به يک عنصر حياتي براي سلولهاي زنده تبديل کرده اند. ترکيبات ديسولفيدي مابين polypeptidها در ساختار پروتئيني بسيار مهم ميباشند. برخي از گونه هاي باکتري از سولفيد هيدروژن بجاي آب در فرايند فتوسنتز خود استفاده ميکنند. گوگرد توسط گياهان بصورت ين سولفات از خاک جذب ميشود. گوگرد غير آلي يک قسمت از کلاسترهاي آهن- گوگرد را تشکيل مي دهد، و گوگرد ليگاند اتصال دهنده درCuA مي با شد. 

تاريخچه 
گوگرد که لاتين آن Sulpur ميباشد از زمانهاي باستان شناخته شده بود. اين عنصر با نام Brimstone در افسار پنجگانه کتاب مقدس آمده است . هومر نيز گوگرد حشره کش را در قرن ۹ قبل از ميلاد ذکر کرده بود. در سال ۴۲۴ قبل از ميلاد قبيله Bootier ديوارهاي يک شهر را با سوزاندن مخلوطي از ذغال و گوگرد سوزانيده و خراب کردند. زماني نيز در قرن ۱۲ در چين باروت که مخلوطي از نيترات پتاسيومKNO3 کربن و گوگرد بود کشف شد. کيميا گران اوليه براي گوگرد نماد مثلثي که در بالاي يک خط قرار داشت در نظر گرفته يودند. اين کيميا گران از روي تجربه ميدانستند که عنصر جيوه ميتواند با گوگرد ترکيب شود. در اواخر دهه ۱۷۷۰ Antoine Lavoaisier توانست مجامع علمي را متقاعد کند که گوگرد يک عنصر است نه يک ترکيب. 

پيدايش 
گوگرد به صورت طبيعي در مقادير زياد به صورت ترکيبي با ديگر عناصر به صورت سولفيد (مانند:pyrite) و سولفات مانند «Gypsum) يافت ميشود و به صورت آزاد نزديک چشمه هاي آب گرم و مناطق آتش فشاني و معادني نظير Cinnabar Galena و Sphalerite بدست مي آيد. اين عنصر در مقادير کم نيز از ذغال سنگ و نفت که در هنگام سوختن دي اکسيد گوگرد توليد ميکنند بدست مي آيد. استانداردهاي سوختي بصورت فزاينده اي به گوگرد براي استخراج سوختهاي فسيلي نياز دارند. چرا که دي اکسيد گوگرد با قطرات آب ترکيب شده و باعث بوجود آمد باران اسيدي ميشود. اين گوگرد استخراج شده بعد از پالايش يکي از بيشترين ذخاير توليد گوگرد را به خود اختصاص ميدهد. اين گوگرد در ساحل US Gulf با پمپاژ آب داغبه ذخاير گوگردي باعث ذوب شدن گوگرد ميشود که گوگرد ذوب شده به سطح زمين پمپ ميشود. 

 گوگرد با وجود مهمتري مشتق خود يعني اسيد سولفوريک يکي از مهمترين عناصر مواد خام صنعتي ميباشد که براي هر قسمت از صنعت اهميت بسزايي دراد. توليد اسيد سولفوريک مهمترين استفاده از گوگرد ميباشد و مصرف اسيد سولفوريک ني به عنوان شاخصي براي جوامع توسعه يافته صنعتي در نظر گرفته ميشود. ايالات متحده سالانه بيشتر از هر عنصر ديگري اسيد سولفوريک توليد ميکند. 

رنگهاي متمايز قمر Io سياره مشتري به دليل وجود گونه هاي مختلف گوگرد بصورت گاز جامد و گداخته شده ميباشد. همچنين يک منطقه تاريک نزديک دهانه آتش فشان Lunar مشاهده ميشود که احتمالا منبع گوگردي ميباشد. همچنين گوگرد در بسياري از گونه هاي شهاب سنگي نيز وجود دارد. 

ترکيبات 
بسياري از بوهاي نا خوشايند که مرتبط به اندام موجود زنده هستند به دليل وجود ترکيبات گوگردي مانند سولفيد هيدروژن ميباشد که بوي تخم مرغ فاسد شده را ميدهد. اگر سولفيد هيدروژن را در آب حل کنيم محلول اسيدي بدست خواهد آمد که با فلزات واکنش داده و سولفيد فلزات را تشکيل ميدهد. سولفيد فلزات طبيعي مخصوصا سولفيد آهن به راحتي يافت ميشوند. سولفيد آهن Iron Pyrites نيز نام دارد که به آن طلاي احمقان نيز ميگويند. اين ترکيب بطور قابل توجه اي خاصيت رسانايي دارد. Galena که يک سولفيد سرب طبيعي ميباشد اولين نيمه رسانااصلي بود که کشف گرديد. 

برخي از ترکيبات مهم گوگرد عباتند از: 
sodium dithionite, Na2S2O عامل کاهنده پر قدرت 
sulfurous acid, H2SO3, اين ترکيب با حل کردن SO2 در آب بدست مي آيد. اين اسيد و سولفيدهاي مرتبط با آن از کاهنده هاي نسبتا قوي ميباشند. ترکيبات ديگر بدست آمده از So2 شامل Pyrosulfite يونS2O5-2 ميشود. 
thiosulfates (S2O3-2>-).که براي ثابت کردن عکسها بکار ميرود. اين ترکيب يک عامل اکسيد کننده است و تيو سولفات آمونيم جايگزين سيانيد در تصفيه خاک طلا ميباشد. 
ترکيبات dithionic acid (H2S2O6) 
polythionic acids, (H2SnO6 که در آن n از ۳ تا ۸۰ ميتواند تغيير کند. 
سولفات ها . نمک اسيد سولفوريک و نمک Epsom از سولفاتهاي منيزيم ميباشند. 
اسيد سولفوريک با غلظت SO3 که اسيد پيروسولفوريک را شکل ميدهد. 
peroxymonosulfuric acid و peroxydisulfuric acids, که هر دو از عملکرد SO3 در H2O2 و H2SO4 غليظ شده حاصل ميشوند. 
thiocyanogen, (SCN)2. 
tetrasulfur tetranitride S4N4. 


ايزوتوپها 
گوگرد ۱۸ ايزوتوپ دارد که چهار تا از آنها پايدار هستند: S-32 (95.02%), S-33 (0.75%), S-34 (4.21%), و S-36 (0.02%). به غير از S35 بقيه ايزوتوپهاي راديو اکتيوگوگرد عمر کوتاهي دارند. گوگرد ۳۵ از Spalation اشعه Cosmic آرگون ۴۰ در جو شکل ميگيرد که نيمه عمري برابر ۸۷ روز دارد. 

هنگامي که کاني هاي سولفيدي ته نشين ميشوند موازنه ايزوتوپي بين جامد و مايع کمي در مقادير dS34 تفاوت خواهد کرد. تفاوت بين کاني ها ميتواند در حدس دماي موازنه بکار گرفته شوند. dC13 و dC34 از کربناتها و سولفيدهاي موجود ميتوانند براي تعيين بي دوامي pH و اکسيژن کاني ها استفاده شوند. 

در بيشتر اکوسيستم هاي جنگلي سولفات از هوا بدست مي آيد فرسايش در اثر هوا و تبخير نيز کمي گوگرد بوجود مي آورد. گوگردهايي که ترکيب ايزوتوپي مجزا دارند براي بررسي منابع آلوده کننده بکار ميروند . گوگردهاي غني شده نيز در مطالعات آب شناسي کاربرد دارند . تصور ميشود درياچه هاي کوه هاي راکي که با منابع سولفاتي جو احاطه شده اند حاوي مقادير گوناگوني dS34 باشند. 

هشدارها 
به هنگام کار کردن با دي سولفيد کربن سولفيد هيدروژن و دي اکسيد گوگرد بايد مراقب باشيد. دي اکسيد گوگرد علاوه بر اينکه کاملا سمي است (سمي تر از سيانيد) با آبي که در جو وجود دارد واکنش نشان داده و باران اسيدي را بوجود مياورد. در اگر غلظت اين عنصر زياد باشد بلافاصله با توقف در عمل دم و بازدم موجب مرگ ميشود. گوگرد به سرعت حس بويايي را از کار مي اندازد و از اين رو قربانيان ممکن است از وجود آن بي اطلاع باشند. 

ديکته 
گوگرد در انگليسي بريتاينايي Sulphur نوشته ميشود که IUPAC ديکته Sulfur را با توجه به Royal Society of Chemistry Nomenclature Committee برگزيده است که استفاده از اين نام در انگليسي بريتانيايي در حال گسترش است.
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روغن معدنی یا نفت که به انگلیسی آن را پترولیوم (Petroleum) و به فرانسه پترول (Petrol) می گویند. از دو کلمه لاتین پتروس و اولئوم یعنی روغن سنگ ترکیب شده است. در زبان اوستائی کلمه (نپتا) به معنی روغن معدنی است که کلدانیها و عربها آن را از فارسی گرفته و نفت خوانده اند ولی دوتن از مستشرقین غربی به نامهای پرفسورهرتزفلد(Hertz fled) وپرفسوربیلی(Bailey) معتقدند که کلمه نفت از فعل “ناب” فارسی به معنی ضد رطوبت گرفته شده است.
مواد نفتی از قدیم شناخته شده و از ابتدای شناسائی تا به امروز قدم به قدم براهمیت آن افزوده گردیده است. تاریخ هردوت که حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده نشان می دهد که از نفت و مشتقات آن از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح استفاده می شده است و همچنین اسناد تاریخی گویای این واقعیت است که دو هزار سال پیش در اروپا بخصوص جزیره سیسیل مردم با نفتی که از سطح زمین بالا آمده و به صورت چشمه ای کوچک در می آمده آشنائی کامل داشته و از آن استفاده می کرده اند.
از اواسط قرن نوزدهم میلادی که اولین کاوشهای علمی برای دست یابی به نفت آغاز شد تا به امروز این ماده انرژی زا و سیال سرمنشاء دگرگونیهای بسیاری در زندگی بشر گردیده که همگی آنها قابل تعمق و بررسی می باشند.
نفت از یک طرف جهش برق آسای صنعت و تکنولوژی راموجب گردید و از طرف دیگرمحور بسیاری از برخوردها و تصادمات بین المللی و تصمیم گیریهای سیاسی قرار گرفت. سیاستمداران با توجه به نقش ارزنده نفت و نیاز مبرمی که به این ماده حیاتی دارند مهمترین نقشهای اقتصاری خود را بر پایه غارت و چپاول منابع کشورهای صاحب نفت قرار داده اند. آنها به خوبی می دانند که هر چه منابع نفتی دنیا را بیشتر در اختیار داشته باشند از یک طرف کشورهای محتاج به نفت را تحت سلطه خود داشته باشند از طرف دیگر صنایع سنگین شان را تغذیه کرده و به سرعت بازارهای جهانی را به خود اختصاص می دهند. بدین ترتیب به منابع نفتی کشورهای غیر صنعتی صاحب نفت توسط نفت خواران جهانی استثماری را جان بخشیده و جایگزین شیوه های قبلی زور گویان تاریخ گشته است.   
….. و اما در ایران
در نگرشی به تاریخ تحولات نفتی در ایران می بینیم از زمانیکه در سال ۱۲۸۰ شمسی اولین امتیاز استخراج منابع نفتی توسط مظفرالدین شاه قاجار به یک انگلیسی بنام ویلیام دارسی داده شد نفت طلای سیاه بلای ایران و سرمنشاء تمامی نگون بختی ها گردید. از آن پس بود که نفت و مسائل مربوط به آن ترجیع بند کلیه تغییرات و نابسامانیها گردید.
براساس این قرارداد که مطالعه متونش چیزی جز لعن و نفرین بر جا نمی گذارد ویلیام دارسی انگلیسی متعهد گردید در مقابل بهره برداری از منابع نفتی جنوب ایران سالیانه فقط شانزده درصد به عنوان حق الامتیاز از منابع حاصله به دولت ایران بپردازند.تلاش دارسی پس از هفت سال بالاخره در سال ۱۲۸۷ در مسجد سلیمان به ثمر رسیده و چاهی که در این ناحیه حفر شده بود به نفت برخورد.
به دنبال این موفقیت ناگهان انگلیس روی کار آمده و بر امتیاز دارسی چیره شد و تمام امور را بدست گرفت بالاخره در سال ۱۳۳۰ بدنبال مبارزه ای سخت و طولانی و در اثر مجاهدتهای رهبران مذهبی و سیاسی وقت و حمایت بی دریغ مردم از آنان نفت ایران ملی شد.

کاشف نفت:
مصرف نفت در گذشته به علت عدم دسترسی به این ماده حیاتی اختصاص به یک نوع مصارف جزئی داشت یعنی در نقاطی که نفت به صورت خود جوش یا حفریت ابتدائی بدست می آمد در حد همان منطقه و در مصارفی کم اثر خلاصه می شد. اما با روی کار آمدن حفاری های علمی مصرف نفت بالا گرفت و با بالا رفتن مصرف ارزشهای
آن هم بیشتر شناخته شد.
بهمین خاطر اولین عملیات حفاری را که در سال ۱۸۵۹ صورت گرفت باید بعنوان نقطه عطف در تاریخ صنعت نفت بحساب آورد. 

منشاء نفت و تشکیل مخازن نفتی:
می دانیم که سنگهای متشکله پوسته زمین را دو دسته بزرگ تشکیل می دهند.یکی از سنگهای آتش فشانی که به صورت گداخته ازاعماق زمین خارج شده و پس از سرد شدن به صورت فعلی باقی مانده و دیگری سنگهای رسوبی که توسط آب باران و جریان رودخانه ها به داخل دریاها رانده شده و طی سالهای زیاد طبقه طبقه روی هم انباشته و بر اثر فشار طبقات متراکم گشته اند. امروزه اکثر دانشمندان معتقدند که نفت باقیمانده حیوانات و نباتاتی است ذره بینی با اسم “پلانگتون” که اجساد آنها در لابلای رسوبات گفته شده باقیمانده و سپس بر اثر فشار و حرارت و فعل و انغعالات شیمیائی بصورت نفت تغییر یافته و میان خلل و فرج برخی از لایه های زمین محبوس مانده اند.
نفت خام از ترکیبات بیشمار هیدروژن و کربن بوجود آمده که معمولا” هیدروکربن نامیده می شود. در ترکیبات نفت خام مقادیر بسیار کمی از عناصر دیگر نیز وجود دارند که ناخالصی آنرا تشکیل می دهند.این هیدروکربورها بنابر نسبت ترکیب کربن و هیدروژن دارای خواص متفاوت بوده و از لحاظ رنگ و شکل,سبکی یا سنگینی با یکدیگر متفاوت هستند. بعضی خیلی سبک بوده به صورت گاز می باشند و برخی مایع و پاره ای کاملا” جامد هستند مانند آسفالت و قیر. بنابراین هیدروکربورها بر حسب شرایط اولیه در هر نقطه از زمین به صورتهای مختلفی یافت می شود.      نفت خام که معمولا” مقداری آب شور و گاز بهمراه دارد در حفره های بسیار ریز قسمتهای مناسبی از قشر زمین که 
اصطلاحا” آنها را تله های نفت گیر (Oil Traps) مینامند در طول سالیان دراز انبار شده
اند.       
 چگونگی تشکیل و منشاء بسیاری از مواد معدنی منجمله نفت بوسیله آزمایشهای شیمیایی و ذره بینی معلوم می گردد. مثلا” با آزمایش ذره بینی زغال سنگ و تحقیق در چگونگی تشکیل لایه های مجاور معدنی آن معلوم می شود که منشاء زغال سنگ درختهایی است که در سواحل دریاهای قدیم می روئیدند و سپس در زیر لایه های متعدد زمین مدفون گشته و پس از گذشت زمان بصورت رگه های زغال سنگ درآمده اند. اما طرز تشکیل نفت را نمی توان با آزمایشهای ذره بینی و یا آزمایش سنگی که در آن جمع شده معلوم ساخت زیرا نفت مایعی روان که از نقطه ای به نقطه دیگر جریان یافته و در نتیجه ممکن است در جایی غیر از محلی که بوجود آمده است جمع گردد.
نفت بصورت دریاچه یا رود در انبار زیرزمینی قرار نگرفته بلکه در بین قسمتی از منافذ ریز و خلل و فرج لایه های مخصوص زمین یافت می شود و بقیه فضای این خلل و فرج را آب گرفته است. لایه هایی که نفت در آن جا گرفته بیشتر سنگ های آهکی و منفذدار و متخلخل است.
در این لایه های منفذدار آب و نفت و گاز با هم جای گرفته اند, منتها به ترتیب وزن مخصوص آنها, آب که از همه سنگین تر است در زیر نفت و گاز در بالای آن.

هجرت نفت:
بطور کلی می توان نفت و گاز به صورت قطرات یا حبابهای بسیار کوچکی تشکیل یافته و قسمتی از خلل و فرج لایه ای که در آنجا بوجود آمده اشغال می کند. قسمت دیگر این خلل و فرج را معمولا” آب نمک دریا که در آنجاگیر افتاده است می گیرد. لایه های رسوبی را که قطرات نفت در آنجا بوجود می آید اصطلاحا” مادر سنگ یا لایه نفت زا می گویند. قطرات نفت به ندرت در همان محل و لایه ای که تشکیل یافته می مانند,بلکه براثر عواملی از آنجا حرکت کرده و در لایه دیگری بنام مخزن جمع می شوند این حرکت و تغییر محل را در اصطلاحا” هجرت نفت می گویند.
هجرت نفت شامل دو مرحله جداگانه است: 
یک حرکت نفت آب و گاز از لایه اصلی یا مادر سنگ مخزن که آن را هجرت نخستین گویند و دیگر حرکت آن درون سنگ مخزن که در نتیجه جدا شدن گاز و نفت و آب و قرار گرفتن آنها بصورت وزن مخصوص صورت می گیرد, این را هجرت دوم می نامند. طی این مرحله است که در سنگهای مخصوصی بنام نفت گیر به دام می افتد و از همین جاست که نفت استخراج می شود. البته حرکت یا هجرت نفت به کندی صورت می پذیرد و سرعت آن معادل سی تا شصت سانتی متر در سال است و اینجا معلوم می گردد که میلیونها سال گذشته تا منابع امروزی نفت در اعماق زمین تشکیل یابد.

ترکیبات نفت خام:
قسمت اعظم نفت خام از هیدروکربنهایی تشکیل شده است که عموما” از مقادیر کمی اکسیژن،گوگرد،ازت،وانادیوم و غیره در آن یافت می شود. عملیات فیزیکی در پالایش نفت مانند تقطیر تابع خواص هیدروکربنهای موجود آن و عملیات شیمیایی مانند تصفیه و گوگرد،ازت و غیره می باشد.
انواع گوناگون هیدروکربنهای نفت خام را در سری های مختلف می توان طبقه بندی نمود که از آن جمله مهمترین آنها پارافین ها،نفتین ها،آروماتیک هاو الفین ها می باشند.

پارافین ها:
اتمهای کربن با اتصال به اتمهای هیدروژن در طول یک خط ساختمان زنجیری پارافینهای نرمال را تشکیل می دهند ساده ترین پارافین که هیدروکربنی بسیار سبک است متان(CH4) نام دارد. پارافین بعدی در این سری اتان (C2H6) می باشد. متان و اتان از آنجائیکه در شرایط معمولی مایع نمی شوند به گاز خشک معروفند. مولکولهای بعدی این سری پروپان(C3H8) و بوتان(C4H10) می باشد اگرچه در شرایط متعارفی بصورت گاز هستند ولی به راحتی مایع شده و در مخلوط های مناسب به عنوان گاز مایع مصرف می شوند. مولکول بعدی که اولین پارافین مایع در شرایط متعارفی است پنتان(C5H12) نام دارد. پارافینهای نرمال می توانند از متان شروع شده و به پلیمرهایی شامل هزاران کربن در طول یک زنجیر ساده خطی ختم می شوند.

ایزوپارافین ها(ISO-ParaffinS):

ایزومرهای پارافین های نرمال هستند که در آن هر اتم کربن می توانند به یک و یا چهار اتم کربن دیگر بپیوندد.در پارافین ها با افزایش اتمهای کربن نقطه جوش بالا می رود ولی عموما” در تعداد مساوی کربن ایزوپارافین نسبت به پارافینها دارای نقطه جوش و ذوب پائین تر و عدداکتان بالاتر هستند فرمول کلی پارافینها CnH2n+2 می باشند که در آن n برابر تعداد کربن است.

نفتین ها:
نفتین ها شکل دیگری از هیدروکربنهای پارافین هستند که تقریبا” در همه انواع نفت خام وجود دارند. در این سری کربنها با پیوند با هم تشکیل یک حلقه بسته می دهند به این دلیل گاهی هم آنها را سیکلوپارافین (Cyclo-Paraffin) می نامند. ساده ترین نوع اشباع شده این سری سیکلوپروپان می باشد که در آن سه اتم کربن و شش اتم هیدروژن تشکیل مثلث را داده اند.

الفین: 
الفین ها به پارافین های اشباع نشده اطلاق می گردد. در این ترکیبات دو اتم کربن به
جای اشتراک در یک جفت الکترون ،در دو جفت الکترون اشتراک دارند و اتصال مضاعف می باشند. ساده ترین الفین ،اتیلن C2H4 است که در آن دو اتم کربن در دو جفت الکترون شریک بوده و بقیه ظرفیت را با اتمهای هیدروژن پر می کنند. اتمهای متعدد کربن در ترکیبات الفین می توانند بصورت خطی مانند پارافین ها قرار گیرند گاهی ممکن است بیش از یک اتصال مضاعف در یک مولکول وجود داشته باشد مانند بوتادی انC4H6 که در آن صورت آنها را دی الفین می نامند.

ترکیبات متفرقه:
نمک که بصورت آب نمک به همراه نفت خام به دستگاههای پالایشی وارد می شود یکی از ناخالصی های عمده است که باعث گرفتگی مبدلهای حرارتی و تولید کک در لوله های کوره می گردد علاوه بر این نمکهای کلره مخصوصا” کلرورمنیزیم تولید اسیدکلریدریک می نمایند که خوردگی در دستگاههای پالایش بویژه در قسمتهای فوقانی برج تقطیر را سبب می گردد.

ازت:
هر چند که ترکیبات ازته نفت خام اهمیت چندانی ندارد ولی باعث کاهش فعالیت کاتالیستهای مورد استفاده در دستگاه کراکینگ و مرغوب سازی بنزین شده و گاهی اوقات با تشکیل نمکهای مختلف گرفتگی مسیر گازهای گردشی را موجب می گردند.
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی فایل تحقیق شیمی-دانلود رایگان فایل تحقیق شیمی-دانلود فایل تحقیق یمی-دانلود رایگان ماله شیمی-دانلود رایگان سمینار شیمی-تحقیق شیمی

این فایل هم قابل ویرایش می باشد که امیدواریم از مطالعه آن لذت ببرید.

قديمي ترين سم است. ماده اي است معدني، در آب نامحلول و در سولفور دو كربن بنحوي حل ميشود. درجه ذوب ۵۸/۱۱۴ و درجه و درجه خويش ۴۸/۴۴۸ است. در حد است پايين ۳۵۸-۲۰۸ به كندي تصعيد مي شود. و در ۳۵۸-۲۵۸ بهترين دماي تصعيد است و گاز So2 و H2S توليد مي كند كه كنه كش، قارچكش و حشره كش است.

به صور مختلف است:

۱- گل گوگرد: از گوگرد معدني بطريق تصعيد با حرارت و سپس كردن بدست مي آيد. بصورت كريستالهاي كوچك است.

۲- گوگرد آسيايي: براي تهيه گوگرد معدني را بدون تصفيه آسياب ميكند و بصورت پودر نرم در مي آورد. براي گردپاشي بكار مي رود. در داخل سمپاش و گردپاش عبورش ايجاد اشكال ميكند و به اين دليل ۳% وزن آن مشتقات كلسيم اضافه ميكنند.

۳- گوگرد و قابل: پودر گوگرد را با مقداري امولسيون كننده يا خيس كننده به نسبت ۵۰۰/۱ وزن آن مخلوط ميكنند و براي محلول پاشي بكار ميرود. به نسبت ۱% تا ۱ در ۳۰۰ روي گياه مي پاشند. برعليه سفيدك حقيقي

۴- گوگرد كلونيدال يا رسوبي: اين حالت گوگردي است كه قطر ذراتش كوچك است كمتر از N10 و نرمترين گوگرد است.

۵- محلول كاليفرني يا پلي سولفور: اين فرم از تركيب گوگرد و آهك در آب است كه به نسبت kg10 آهك زنه + kg20 گوگرد + ۱۰۰ ليتر آب حرارت مي دهند تا سولفور ايجاد شود. پس محلول كاليفرني مخلوطي است از سولفورها، سولفيت ها و سولفاتها- برعليه كنه ها و شپشك ها بخصوص در سمپاش هاي زمستانه و گاهي بهاره بكار ميرود.

نحوه اثر گوگرد بيشتر بخاطر گاز است كه از تصعيد شدن حاصل مي شود. گاز از طريق اسپيراكل وارد دستگاه تنفسي مي شود با علاحقگي ميشود. بعضي تركيبات گوگرد مثل محلول كاليفرني علاوه بر تاثير تنفسي از طريق گوارش نيز موجب مرگ وسير مي شوند.

امروزه اين طبقه بندي مورد قبول نيست زيرا تركيباتي ارائه شده كه ممكن است بيش از يك خاصيت داشته باشد.

بر مبناي ساختمان شيميايي:

۱- تركيبات غيرآلي(معدني): در مولكول آنها كه بن نيست به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف) تركيبات معدني طبيعي: گوگرد

ب) تركيبات معدني مصنوعي: فلوره و آرسنيكي

۲- تركيبات آلي: در مولكول آنها كه بن است- به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف) تركيبات آلي طبيعي: روغني و تركيبات گياهي

ب) تركيبات آلي مصنوعي: توسط انسان فرموله شدند: سوم كلره، سموم مستقر با كار با مات، نيتروفنل ها، پتوسيافيدها، سولفائيدها، سولفيت ها و سولفن ها، دور كننده ها، تشديد كننده ها، جلب كننده ها، خورمونهاي مختل كننده هاي رشد و نمو، عقيم كننده هاي شيميايي، تركيبات متفرقه.

– براساس نحوه اثر:

۱- سموم عصبي: روي سيم اعصاب اثر دارند مثل كلره، فسفره، پيروترئيد

۲- سموم تنفسي: مثل سموم تدفيني، روكندن

۳- سموم پروتوپلاسمي: روي سلول اثر دارند مثل سموم آرسنيكي، جيوه اي و فلور.

۴- سموم فيزيكي: موجب اختلالات در ساختمان فيزيكي بدل ميشود و مثل روغنهاي معدني، پودر بي اثر مثل اكسيد آلومينيوم و پودر بوراكس و جاذب الرطوبه.

 بطور كلي آفت كشهاي معدني دو خصوصيت نامناسب دارند كه مصرف محدود است:

۱- عموما حسميت زيادي براي حشرات ندارند و به همين لحاظ دز مصرفي بالا است(حجم يا وزن در واحد سطح بالا است)

۲- باقيمانده آنها در طبيعت طولاني است به همين لحاظ پس از جنگ جهاني دوم و توسعه سموم آلي اين تركيبات كم شدند. بطوريكه امروزه محدود مصرف ميشوند.

ارسنيكي Arsenical

خاصيت حشره كشي آنها به درصد ارسنيك بستگي دارد هر چه ارسنيك فلزي بيشتر شود قدرت حشره كشي بيشتر است و همچنين به درصد ارسنيك نامحلول بستگي دارد اگر حلاليت كم باشد سوختگي كم و به اين دليل كاربرد كم است.

املاح ارسنيك از دو اكسيد ايندريد ارسينم و ايندريداسنيك توليد ميشوند كه بترتيب توليد اسيد ارسينم و ارسنيك ميكند به نسبت حلاليت به دو گروه تقسيم ميشوند:

– تركيبات محلول در آب:

ارسنيك سفيد يا ايندريدارسينم: اين تركيب از تصعيد زرينج توليد ميشود كه يك نوع سولفور ارسنيك است ابروزه هيچ كاربردي ندارد زيرا گياهسوزي شديد ايجاد ميكند. در قديم بخصوص براي مبارزه با ملخ و حشراتيكه جونده داشتند بكار ميبردند مثل شب پره هاي زمستانه، روشها- در آب سرد بكندي حل ميشوند در قليا بسرعت حل ميشود.

– ايندريك ارسنيك يا پنتااكسيد ارسنيك: از اختلاط ارسنيك سفيد و اسيد نيتريك توليد مي شوند و مقدار آن ۶۵% است. گياهسوزي دارد و كاربرد ندارد.

– ارسنيك سديم NaAsO2: از تركيب ارسنيك سفيد و كربنات سديم است. ۵۷% ارسنيك دارد و كاربرد مثل قبلي است براي تهيه طعمه مسموم مصرف مي شده است.

– ارسينات سديم NaAsO4: از تركيب ارسنيك سفيد با كربنات سديم در مجاورت اسيد نيتريك توليد ميشود و %۴۰-۳۱% ارسنيك دارد براي تهيه طعمه مسموم و مبارزه با آنان بهداشتي مصرف مي شد.

۲- تركيبات نامحلول در آب:

– سبز پاريس Paris Green: از تركيب ارسنيك سديم و سولفات مس و اسيد استيك بدست مي آيد به آن استوارسيت مس نيز ميگويند (Cl3coo)2CN(Aso2)2– مقدار ارسنيك آن %۴۰-۳۰% است. %۲ قدرت حلاليت دارد حين مقداري گياهسوزي دارد. لذا با مقداري آهك مخلوط ميكنند به نسبت ۴ در هزار كاربرد براي مبارزه بالا پروانه ها- نسبتا پايدار است و مشكل آن پايداري در طبيعت است.

– ارسينات كلسيم يا ارسنيت دوشو Ca3(Aso2)2: جانشين سبز پاريس است زيرا هم ارزانتر است و هم تهيه آن آسانتر است. %۳۷ ارسنيك دارند خاصيت حشره كشي خوب است خيلي كمتر حل ميشوند لذا ممكن است گياهسوزي توليد كند رعايت احتيار هم بصورت پودر %۲۵ و طعمه سموم %۱۵ و پودر و قابل %۷۰ عرضه شد. برعليه آفات پنبه بخصوص دارد پروانه ها و آفات درختان ميوه و زراعتهاي مختلف بكار ميروند.

– ارسينات سرب Pb3(Asso2)2: دو صورت اسيدي و خنثي است. اسيدي آن تاثير بسته دارد پس مصرف بيشتر است. %۲۰ ارسنيك دارد و قابليت حل %۲۵/۰ است و لذا در بين تركيبات ارسنيكي كمترين سوختگي را دارد.

تركيبات بالا براي زراعتهايي و درختاني كه فورا مصرف نميشوند و يا اصلا مصرف غذايي ندارند بكار ميرود.

– تاثير سموم ارسنيكي گوارشي است. جدار را خراب ميكند.

فلوره: Inorganic flinride

قدرت حشره كشي به درصد فلور بستگي دارد هر چه حلاليت در آب بيشتر شود گياهسوزي بيشتر است اين تركيبات نسبتا و وام كمتري دارند و در محاربت هوا زودتر تجريه ميشوند:

– فلوريد سديم naf: سديم فلورايد: حدود %۲/۴۵ فلور دارد ولي در حدود %۳/۴ در آب محلول است. لذا ممكن است كم و بيش سوختگي ايجاد كند. بصورت پودر و كلمه مسموم بكار ميرود و در امروزه عليه حشرات خانگي مثل سوسري، مورچه، كند هار غيره است.

  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گراهام <اجسام قابل حل را بر حسب عبور و نفوذ آنها از غشاء حیوانی و یا نباتی به دو دسته تقسیم کرد: یکی بلورها یا بلورنماها و دیگری کلوئیدها یا چسب نماها. کلوئیدها مانند نشاسته ، چسب و یک نوع رسوبی از گوگرد که بی‌شکل و آمورف می‌باشد، بکندی از غشاء متخلخل عبور می‌کند. از زمان گراهام به بعد تعاریف عوض شد و امروزه معتقدند که عبور ذرات کلوئیدی به علت بزرگی آنهاست.

نقش حلال در تشکیل کلوئید 
اجسام متبلور پس از انحلال در آب به مولکولهای ریز و کوچک و یا به یونها شکسته می‌شوند و عبور آنها از منافذ غشا به سهولت انجام می‌گیرد. امکان دارد که یک ماده در مجاورت حلالی به ابعادی برسد که از غشا عبور نکند، ولی نمی‌توان حلال را عامل قطعی دانست، زیرا دلیلی هم در دست نیست که نتوان مواد دیگر را به صورت ذرات کلوئیدی در آورد.

یک مثال موضوع را روشن می‌سازد. طلا ، نقره و مس در آب حل نمی‌شوند، ولی می‌توان دو قلمه آنها را در درون آب نزدیک به هم قرار داده و بین دو انتهای آنها جرقه الکتریکی عبور داد و محلول کلوئیدی آنها را بدست آورد. برعکس ، نمک طعام معمولی که در آب به خوبی حل می‌شود، در بنزن ، محلول کلوئیدی می‌دهد. صابون در آب ، حالت کلوئیدی و در الکل حالت کریستالوئیدی نشان می‌دهد. از این بیان نتیجه می‌گیریم که حالت کلوئیدی هم مانند سه حالت ماده (جامد ، مایع و گاز) باید منظور گردد. 
ماهیت محلولهای کلوئیدی 
در محلولهای واقعی ، ذرات جسم محلول به صورت مولکول و یا یون بوده و محیط همگن و یکنواختی بوجود می‌آورند، یعنی جسم محلول و حلال ، یک فاز تشکل می‌دهند. در محلولهای کلوئیدی ، واحدهای جسم محلول خودبه‌خود ذراتی حجیم می‌باشند و یا اینکه از چندین مولکول بزگ مجتمع شده بدست آمده‌اند. نشاسته به وزن مولکولی تقریبی ۳۲۰۰۰ از نوع اول و گوگرد از نوع دوم است.

این ذرات که امکان دارد از چندین هزار مولکول تشکیل شده باشند، بقدری ریز هستند که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند و در نتیجه چنین محلولی در صورت ظاهر به محلول حقیقی شباهت پیدا می‌کند. لیکن اگر ذرات به بزرگی  میلیمتر به بزرگی  میلیمتر برسند، با میکروسکوپ قابل روئیت می‌گردند و در نتیجه نام محلول کلوئید به محلول تعلیقی یا Suspension تبدیل می‌شود و لذا حالت کلوئیدی را می‌توان حالت واسطه بین محلول واقعی و تعلیقی دانست. برای پی بردن به ماهیت محلول کلوئیدی از اولترامیکروسکوپ که « زیگموندی » اختراع کرده است، استفاده می‌شود. 
تهیه محلولهای کلوئیدی 
عملا تمام مواد را می‌توان به صورت محلول کلوئیدی در آورد. با این تفاوت که بعضی به آسانی و به مجرد مجاورت با حلال و برخی دیگر با اشکال و اخذ تدابیر مناسب به محلول کلوئیدی تبدیل می‌شوند. طرق متداول را می‌توان به دو راه کلی زیر تقسیم کرد: 
طریقه تفرق و پرآکندگی 
۱٫ تفرق مکانیکی: چنانچه از اسم آن پی برده می‌شود، در تفرق مکانیکی از آلات مکانیکی مانند هاون ، آسیاب و خردکنندگان الکتریکی استفاده می‌شود تا ذره درشت به ریز تبدیل گردد.
۲٫ تفرق الکتریکی: در تفرق الکتریکی ، فلزات را به محلول کلوئیدی در می‌آورند.
۳٫ پپتیزاسیون (Peptisation): در این عمل ، ذرات منعقد شده و بسته شده ، بوسیله عاملی از هم باز می‌شوند و به محلول کلوئیدی بر می‌گردند. در حقیقت پپتیزاسیون عکس عمل انعقاد می‌باشد. مثلا اگر هیدروکسید فریک تازه تهیه شده را در مجاورت کمی محلول کلروفریک بریزیم، محلول کلوئیدی هیدرات فریک بدست می‌آید. 
طریقه تراکم 
۱٫ برودت فوق‌العاده: یخ در کلروفرم
۲٫ کاهش قابلیت انحلال و یا تعویض حلال: محلول الکلی گوگرد در مقداری زیادی آب و یا محلول الکلی فنل فتالین که با آب به صورت محلول کلوئیدی در می‌آید.
۳٫ عبور بخار یک عنصر در مایع: مانند عبور بخارات جیوه در آب سرد که به آن ، کمی املاح آمونیوم افزوده شده است.
۴٫ واکنشهای شیمیایی: این طریقه‌ای است که در زمین ، شواهد بسیار دارد و در بحث ژئوشیمی از آن بیشتر گفتگو می‌شود. هر وقت که قابلیت حل جسمی در حلال بقدر کافی نباشد، می‌توان آن را با واکنش شیمیایی به صورت کلوئید رسوب داد. قبل از عمل ترسیب ، ماده غیر قابل حل در حالت مولکولی است و همین که واکنش شیمیایی آغاز می‌شود، مولکولها به هم پیوسته و بزرگتر می‌شوند و به ابعاد کلوئیدی در می‌آیند. 

 


خواص کلوئیدها 
برای کلوئیدها ده خاصیت مهم در نظر گرفته می‌شود:
ناهمگنی 
همانطوری که گفتیم هر محلول کلوئیدی از ذرات خیلی ریزی که فقط با اولترامیکروسکوپ دیده می‌شود، تشکیل شده و برخلاف محلولهای واقعی همیشه ناهمگن می‌باشد. 
فشار اسمزی 
نباید انتظار داشت که فشار اسمزی محلولهای کلوئیدی بزرگ باشد، زیرا همانطور که گفتیم، ذرات معلق در حلال از اجتماع هزاران مولکول بدست آمده‌اند و حال آنکه در محلولها ذرات ، ماهیت و طبیعت شیمی فیزیکی خود را حفظ می‌کنند و در نتیجه فشار اسمزی که نسبت مستقیم با آنها دارد، زیادتر از تعداد ذرات مجتمع و متراکم محلولهای کلوئیدی است. 
قابلیت صاف شدن 
ذرات ریز محلولهای کلوئیدی به آسانی از منافذ کاغذهای صافی عبور می‌کنند. از همین روست که در آزمایشگاه از بشقابهای چینی لعاب نخورده استفاده می‌کنند. 
پدیده تیندال 
بوجود ذرات معلق در هوای یک اطاق تاریک و یا در سالن سینما در وقتی که اشعه از سوراخ تنگی داخل می‌شود، آشنایی داریم. همین پدیده با محلول کلوئیدی ظاهر می‌شود. این پدیده به نام پدیده تیندال ، بعلت پراکندگی نور در اثر ذرات می‌باشد و ارتباطی با انعکاس ندارد. 
رنگ 
رنگ محلولهای کلوئیدی از طول موج نور پخش شده بدست می‌آید و تابع بزرگی و ماهیت ذرات کلوئیدی می‌باشد. 
حرکت براونی 
مانند ذرات گاز که با حرکات منظم به اطراف پخش و پراکنده می‌شوند و با هم برخوردهایی دارند، ذرات محلولهای کلوئیدی حرکاتی نظیر آنها را دارا می‌باشند که به نام کاشف آن ” براون ” معروف گشته است. 
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق تهية گوگرد نامحلول -دانلود رایگان تحقیق تهية گوگرد نامحلول -دانلود رایگان مقاله تهية گوگرد نامحلول -دانلود رایگان پایان نامه تهية گوگرد نامحلول 

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:
ولكانيزاسيون و مواد شيميايي مورد استفاده براي ولكانيزاسيون 
مفهوم ولكانيزاسيون : ولكانيزاسيون عبارت است از تبديل مولكولهاي بلند الاستومر به يك شبكه ي الاستومري به وسيله ي تشكيل اتصالهاي عرضي . براي تشكيل اتصالهاي عرضي ، استفاده از عوامل ولكانيزاسيون ضروري است  اين عوامل ولكانيزاسيون غالبا گوگرد ، پراكسيد و برخي اوقات ساير عوامل ويژه ي ولكانيزاسيون يا تشعشع  هاي پر انرژي هستند . تا وقتي كه مولكولها به يكديگر متصل نشده اند . تقريبا به طور آزاد مي توانند حركت كنند ، به ويژه در درجه حرارتهاي بالا ( حركت – ماكرو – براوني ) كه در اين حالت ماده در واقع به صورت يك پلاستيك است . 
اين ماده مي تواند جريان يابي مكانيكي وترموديناميكي غير برگشت پذير داشته باشد با تشكيل اتصالهاي عرضي ، الاستومر از حالت ترموپلاستيك به حالت ترموالاستيك تبديل مي شود هر چه اتصالهاي عرضي بيشتري در الاستومر ايجاد شود ، آميزه ي لاستيكي ولكانيزه شده محكم‌تر (سفت‌تر) شده و ميزان نيروهاي تنشي لازم براي ايجاد يك تغيير شكل مشخص در آن افزايش مي يابد . 
درجه ولكانيزاسيون :
 تعداد اتصالهاي عرضي كه در يك الاستومر ايجاد مي شود به مقدار عامل ولكانيزاسيون ، ميزان فعاليت آن و مدت واكنش بستگي دارد كه ما به آن درجه ي ولكانيزاسيون يا دانستيه ي اتصالهاي عرضي مي‌گوييم . در پخت گوگردي كه متداولترين نوع پخت نيز هست ، بسته به مقدار و فعاليت افزودني هاي ديگر ، به ويژه شتاب دهنده ها ، انواع مختلفي از اتصالهاي عرضي تشكيل مي شود . اين اتصالهاي عرضي مي توانند از نوع مونو ، دي و يا پلي سولفيدي باشند (شكل ۳-۲) خواص يك الاستومر وكانيزه شده تا حدودزيادي ، به نوع وتعداد اتصالهاي عرضي آن بستگي دارد اما نوع و مقدار پر كننده ها و روانسازها و غيره 
تغيير خواص الاستومرها نسبت به درجه ي ولكانيزاسيون
خواص مكانيكي : از آنجايي كه ولكانيزاسيون بنا به تعريف ،  عبارت است از تبديل ماده ي خام و كشسان (گام – الاستيك ) به محصول نهايي با قابليت ارتجاعي ( رابر – الاستيك ) بنابراين خواص نهايي الاستومر ولكانيزه شده به مدت ولكانيزاسيون و انتخاب نوع مواد شيميايي ولكانيزاسيون ( مواد پخت ) بستگي خواهد داشت . 
تازماني كه ماكرومولكولهاي منفرد الاستومر به يكديگر متصل نشده اند ، مقادير تنش ايجاد شده كم بوده ونزديك به صفر است مقدار تنش يك آميزه ي ولكانيزه شده در واقع بيانگر تعداد اتصالهاي عرضي آن است ،بنابراين متناسب است با درجه ي ولكانيزاسيون ودانسيته ي اتصالهاي عرضي در مقدار ازدياد طول كم . معادله ي زير رابطه ي مقدار تنش يا (p) stress  و دانسيته ي اتصالهاي عرضي   را بيان مي كند :   

عتیقه زیرخاکی گنج