گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گيت ها از اجزا تشكيل دهنده يك سيستم ديجيتالي محسوب مي شوند. هر گيت يك عمل منطقي را انجام مي دهد مانند عدل منطقي AND و امثالهم. اينك سمبل مداري و عمل منطقي چند گيت را توضيح مي دهيم.
گيت AND
در مدارات منطقي دو حالت وجود دارد يا ولتاژ داريم كه آن را با ۱ يا H نشان مي دهند.يا ولتاژ نداريم كه آن را با O يا L نشان مي دهند. در گيت AND زماني خروجي High است كه هر دو ورودي High باشد. براي بررسي حالت هاي مختلف ورودي و پاسخ آنها در خروجي جدولي به نام صحت رسم مي نماييم
در مدارات الكترونيكي كه اعمال منطقي انجام بدهند براي نشان دان مقادير ۰ و ۱ از دو تراز ولتاژ استفاده مي شود. ولتاژ با دامنه صفر ولت نشان دهنده صفر منطقي با دامنه ۵ ولت نشان دهنده يك منطقي است.

گيت OR
در گيت OR زماني خروجي صفر منطقي است كه تمام ورودي هاي آن صفر منطقي باشند. جهت بررسي حالت هاي مختلف ورودي و پاسخ آنها در خروجي جدول صحت گيت فوق را رسم مي نماييم.
گيت NOT
همان طور كه از شكل ديده مي شود در گيت NOT خروجي متمم ورودي است. يعني   
گيت NOR
اين گيت از يك گيت OR تشكيل شده كه خروجي آن به يك گيت NOT وارد شده و خروجي گيت NOR همان خروجي گيت NOT است شماي فني گيت NOR در شكل ۴-۳۰ ديده مي شود.

جدول صحت گيت NOR به قرار زير است. يعني گيت NOR زماني داراي خروجي است كه هر دو ورودي آن LOW باشد. 
با توجه به جدول صحت مي توان گفت گيت NAND تنها در يك حالت خروجي ندارد و ان زماني است كه تمام ورودي هاي آن High باشند. در ساختمان هر كدام از گيت هايي كه تاكنون معرفي نموديم از ديودها و ترانزيستور ها استفاده شده است. با توجه به مدار روبرو هرگاه I3 , I2 , I1 High باشن O4 نيز High شده و خروجي O، Low خواهد شد اين حالت با آخرين رديف جدول صحت و مطابقت دارد. بقيه حالت هاي موجود در جدول صحت نيز همين طور مي توانند بررسي شوند.


گيت انحصاري X-OR
هرگاه هر دو ورودي در حالت يكساني قرار بگيرند يعني هر دو در وضعيت صفر منطقي يا يك منطقي قرار گيرند خروجي در وضعيت منطقي قرار خواهد گرفت. اين خاصيت كاربرد كيفيت X-OR را جهت مقايسه كنندگي روشن مي سازد. 
مدارهاي مجتمع يا IC Integrated Circuits
امروزه به كمك تكنولوژي پيشرفته در الكترونيك مدارهاي بسيار پيچيده الكترونيك قدرم را در حجمي بسيار پائين تحت عنوان مدارات مجتمع يا IC ها قرار داده اند. در مبحث تقويت كننده هاي عملياتي با  IC شماره ۷۴۱ آزمايشي را انجام داديد. و به اين نتيجه رسيد كه بسيتن مدار با مدار مجتمع آسانتر بوده و پاسخ دقيقتري از آزمايش به دست IC ها چه در سيستم هاي ديجيتالي و چه در سيستم هاي آنالوگي وجود دارند. حال شمار را با چند نمونه مدار مجتمع آشنا مي كنيم.
IC هاي سري RTL: در اين IC ها گيت ها از مقاومت و ترانزيستور تشكيل شده اند به آنها (Resistor- Transistor- Logic) مي گويند.
IC هاي سري DTL: در اين IC  ها گيت ها از ديود و ترانزيستور ساخته مي شوند و به آنها (Diode- Transistor- Logic) گويند.
IC هاي سري TTL: در اين IC ها گيت ها از ترانزيستور هاي معمولي و ترازيستورهاي با چند اميتر ساخته مي شوند. TTL سري معروفي از IC ها هستند در بازار به آنها سري ۷۴ گويند. 
IC هاي سري CMOS: در ساختن اين IC ها از ترانزيستور هاي CMOS استفاده مي شود. IC هاي سري CMOS در بازار با سري ۵۴ شناخته مي شوند.

عتیقه زیرخاکی گنج