گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۹صفحه قابل ویرایش تهیه شه وشامل موارد زیر است:

در این آیسی پایه ۷ تغذیه زمین و پایه ۱۴ تغذیه مثبت است.دو پایه ۱و ۲ این آیسی را با دو مقاومت ۱ کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید. 
datasheet مربوط به این آیسی را از اینجا دانلود کنید.برای باز کردن فایل دانلود شده می بایست برنامه acrobat reader را در داخل سیستم داشته باشید. 
دومرتبه از پایه های ۱و۲ به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید. 
در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت AND یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد. 
در حالت عادی یعنی زمانی که کلید باز باشد.،همانطور که در نقشه می بینید.هر دو ورودی گیت با دو مقاومت ۱ کیلو اهم زمین شده است.در واقع ورودی صفر را در حالت عادی در هر دو ورودی خواهیم داشت. 
در هنگام بسته شدن کلید پایه های ورودی از طریق LED به مثبت ولتاژ‌ وصل می شو ند.و در این حالت هر دو ورودی HIGH می شود. 
هما نطور که گفته شد.،اگر کلید متصل به پایه های ورودی ۱و۲ بسته شود.پایه ورودی ۱و۲ که در واقع دو ورودی یکی از ۴ گیت موجود در این آیسی است.HIGH یا یک می شو د وخروجی این گیت از آیسی که پایه ۳ است.، با بستن هر دو کلید ورودی HIGH یا ۱ می شود. 
همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی ۷۴hc08 می بینید.این آیسی دارای ۴ گیت AND مجزا است.پایه ۷ تغذیه زمین و پایه ۱۴ تغذیه مثبت است. 
هر گیت AND به همراه دو ورودی و خروجی آن به همراه پایه ها در شکل بالا مشخص شده است. 
فرمول مربوط به گیت AND 

با توجه به فرمول زیر زمانی این گیت منطقی خروجی یک یا HIGH دارد.؛که هر دو ورودی آن یک باشد.در واقع در ضرب منطقی زمانی خروجی یک می شود که هر دو ورودی یک باشند.در غیر اینصورت خروجی صفر یا LOW است. 
گیتOR 
قطعات مورد نیاز برای گیت OR 
۱٫ ۱ عدد آیسی ۷۴HC32 
۲٫ ۳ عدد مقاومت ۱ کیلو اهم 
۳٫ ۳ عددد LED 
۴٫ ۲ عدد کلید کلنگی یک حالته 
۵٫ برد بورد 
۶٫ سیم تلفنی 
نقشه مدار مربوط به گیت OR 

طبق معمول پایه های مربوط به تغذیه آیسی را در ابتدا ببندید.پایه ۷ تغذیه زمین و پایه ۱۴ تغذیه مثبت است. 
این آیسی را با دو مقاومت ۱ کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید. 

دومرتبه از پایه های ۱و۲ به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید. 
در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت OR یک یا HIGH می شود.که یکی یا هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد. 
برای دریافت datasheet این آیسی اینجا را کلیک کنید 
اگر کلید متصل به پایه های ورودی ۱و۲ بسته شود.پایه ورودی ۱و۲ که در واقع دو ورودی یکی از ۴ گیت موجود در این آیسی است.HIGH یا یک می شو د.،HIGH شدن ورودی از طریق LED ها و بسته شدن کلید ها صورت می گیرد.یک شدن ورودی ها با بسته شدن کلید ها و روشن شدن LED ها کاملا مشخص است. خروجی این گیت از آیسی که پایه ۳ است.،با بستن یکی یا هر دو کلیدهای مربوط به پایه های ورودی HIGH یا ۱ می شود. 

همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی ۷۴hc32 می بینید.این آیسی دارای ۴ گیت OR مجزا است.پایه ۷ تغذیه زمین و پایه ۱۴ تغذیه مثبت است. 
پایه های ورودی و خروجی هر گیت OR به همراه دو ورودی و یک خروجی آن در شکل بالا مشخص است. 
فرمول مربوط به گیت OR 
با توجه به فرمول زیر زمانی خروجی این گیت یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن صفر یا LOW نباشد.بنابراین اگر یکی از ورودی ها یک باشد و دیگری صفر خروجی یک یا HIGH می شودوهمچنین اگر هر دو ورودی یک باشند خروجی نیز یک یا HIGH می شود. 
در جمع منطقی تنها در حالتی خروجی صفر می شود.که هر دو ورودی صفر باشند. 

 

گیت NOT 
قطعات مورد نیاز برای گیت NOT 
۱٫ ۱عدد آیسی ۷۴HC04 
۲٫ ۲ عدد LED 
۳٫ ۲ عدد مقاومت ۱ کیلو اهم 
۴٫ ۱ عدد کلید کلنگی یک حالته 
۵٫ برد بورد 
۶٫ سیم تلفنی 
نقشه مدار مربوط به گیت NOT 
طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی ۷۴HC04 را بر روی برد بورد ببندید. 

عتیقه زیرخاکی گنج