گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين عوامل نگهدارنده شغلي و تعهد سازماني دبيران تربيت بدني استان گيلان بود. جامعه آماري
تحقيق را كليه دبيران تربيت بدني ( ۵۹۸ نفر) مدارس دوره راهنمايي و متوسطه استان گيلان در سال تحصيلي -۸۹ ۸۸ تشكيل مي
دادند كه بر اساس جدول اودينسكي و روش خوشه اي تصادفي، ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. 

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين عوامل نگهدارنده شغلي و تعهد سازماني دبيران تربيت بدني استان گيلان بود. جامعه آماري
تحقيق را كليه دبيران تربيت بدني ( ۵۹۸ نفر) مدارس دوره راهنمايي و متوسطه استان گيلان در سال تحصيلي -۸۹ ۸۸ تشكيل مي
دادند كه بر اساس جدول اودينسكي و روش خوشه اي تصادفي، ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. از پرسشنامه ۳۳
سوالي عوامل نگهدارنده شغلي اينگلس، چاك و پاستور ( ۱۹۹۶با ) مقياس هفت ارزشي ليكرت و ضريب پايايي۰/۸۷ و پرسشنامه ۲۰
سوالي تعهد سازماني مير و آلن ( ۱۹۹۷) با مقياس پنج ارزشي ليكرت و ضريب پايايي ۰/۸۴ استفاده گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات
با استفاده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون فريدمن در سطح (۰/۰۵ >p) نشان داد كه از ميان عوامل نگهدارنده شغلي،
دبيران تربيت بدني از نظر عامل شرايط كاري و عامل شناسايي و احترام در وضعيت بهتري قرار داشتند؛ همچنين تعهد هنجاري
آزمودني ها بالاتر از تعهد عاطفي و مستمر (عقلاني) آنان بود. ضمنا بين كل عوامل نگهدارنده شغلي با تعهد سازماني (=۰/۷۷ r) و بين
عامل هاي نگهدارنده شرايط كاري (=۰/۶۶ r)، شناسايي و احترام (=۰/۸۶ r) و عامل جامعيت و برابري (=۰/۷۴ r) با تعهد سازماني رابطه
مثبت و معني داري وجود داشت .بنابراين مديران مي توانند با بهبود عوامل نگهدارنده كاري معلمان، تعهد سازماني آنان را افزايش
دهند.عتیقه زیرخاکی گنج