گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و کسب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گذشته دو مشکل اساسی جهت توسعه و غنی سازی برنامه های مذکور  قابل مشاهده است:
۱) عدم تأثیر فعالیت های پرورشی بر سرنوشت دانش آموزان
۲) نقصان اثر بخشی نظام برنامه ریزی درسی در حوزه آموزش و پرورش که حل دو مشکل یاد شده در گرو اقدامات متنی بر یافته های عملی و تجر بی متکی برارزش های دینی و ملی است.
روش هاي تدريس 
يكي از عناصر اصلي دربرنامه درسي وطراحي آموزش، موضوع روش هاي ياددهي، يادگيري است. كليه اقدامات، تصميمات، ضمن اجراي روش به مرحله ظهورمي رسد ويادگيري اتفاق            مي افتد.
درطراحي آموزشي، موضوعاتي چون اهداف، روش هاي ارزشيابي، وسايل آموزش …. تدوين واز طريق روش تدريس به راه كارهاي عملي تبديل مي شود. اگر روش تدريس مورداستفاده به خوبي انتخاب واجرا شود بدون شك خلاقيت دانش آموزان نيز مجال پرورش پيدا مي كنند.
درنتيجه روش هاي يادگيري دردانش آموزان آموزش داده مي شود وآنان مي دانند چگونه يادبگيرند كه يادبگيرند.(يادگيريِ يادگيري )
معلمان درمقام برنامه ريز وطراح آموزش  درچند گروه قرارمي گيرند كه با شناخت ويژگي هاي خاصي، حرفه اي يا غيرحرفه اي بودن آن ها مشخص مي گردد.
۱- معلمان حافظه گرا (غيرحرفه اي)
۲- معلمان معلم مدار (غيرحرفه اي )
۳- معلمان عمل گرا (حرفه اي )
۴- معلمان شاگردمدار (حرفه اي )
روش هاي تدريس از زواياي گوناگون قابل تقسيم بندي است .
الف ) روش تاريخي كه شامل: ۱- روش سقراطي ۲- نظام مكتبي (درايران)
ب) روش هاي جديد كه شامل: ۱- روش توضيحي ۲- روش سخنراني 
۳- روش اكتشافي ۴- حل مسئله ۵- مباحثه اي ۶- پرسش وپاسخ
۷- انفرادي ۸- واحدكار(پروژه) ۹- روش نمايشي ۱۰- روش بديعه پردازي 
۱۱- روش بازيهاي تربيتي ۱۲- روش ايفاي نقش 
۱۳- روش دريافت مفهوم ۱۴- روش استقرايي 
۱۵- روش آزمايش وكاوشگري و….
ياددهي – يادگيري فعال 
با عنايت به اينكه امروزه يادگيري رويكردي  اكتشافي تلقي مي شود واز طريق مشاركت فعال معلم ودانش آموزصورت مي گيرد. ضرورت شناخت روابط فعال بين عوامل تدريس اهميت بسيار دارد. كسب تجربه به وسيله يك فرديك فعاليت دوجانبه است . فراگيران بايد خود را دربطن فرآيند آموزش ببينند ونقش راهبردي ‹‹ اكتشاف مفاهيم وعلوم›› را درك كنند دراين صورت باعلم توليد شده شريك مي شوند و با كمال ميل از آن دفاع مي كنند.
براي نيل به اين اهداف ورويكردها مربيان، معلمان بايد ويژگي ما وخصوصيات روش هاي تدريس ياددهي ويادگيري فعال را بدانند. وبراي دستيابي به آن ها كوشش ورزند دراين روش ها :
۱- فراگيرندگان روشهاي يادگيري را مي دانند ونقش مربي ومعلم تسهيل يادگيري وراهنمايي است.
۲- بيشتر فعاليت ها بصورت گروهي است وفعاليت فرددرگروه معنا پيدا مي كند.
۳- دانش آموز ومعلم هردو مسئول يادگيري اند.
۴- منابع وامكانات آموزشي با راهنمايي معلم وتلاش دانش آموزانتخاب يا توليد مي شود.
مهارت هايي چون انديشيدن، حل مسئله، تفكر وخلاقيت اهميت ويژه اي دارد انگيزه دروني  دانش آموزان زياد است. مهارت اجتماعي وارتباطي افراد افزايش مي يابد. براعتماد به نفس وحس مسئوليت پذيري فراگيرندگان افزوده مي گردد. روحيه جستجوگري وتفحص درافراد تقويت    مي شود.
ارزيابي از عملكرد بصورت فرآيندي است ونتيجه وپايان مسئله موردنظر نيست فراگيدندگان خود آغاز گر، خودكنترل كننده، خودارزشياب مي شوند. فضاي كلاس به يك كارگاه عملي تبديل  مي شود. مهارت كلامي دانش آموزان تقويت مي شود. ذهن فراگيرفعال وسيال مي شود. كلاس درس محل ايجاد فرصت هاي يادگيري وتبادل تجربيات مي شود.
تشويق وترغيب بصورت گروهي وانفرادي انجام مي شود.
درفرايند آموزش وتدريس دانش آموزان با سؤالات زيادي روبرو مي شوند وآنان براي سوالات ايجاد شده فرضيه سازي وآن ها را براساس روش هاي مناسب بررسي مي كنند.
روش استوايي 
هيلدا تابا يكي از صاحب نظران معروف تعليم وتربيت عقيده دارد كه مي توان از طريق روش هاي تدريس مهارت تفكر را درفراگيرندگان افزايش داد. پس براي انتخاب روش تدريس موضوع مهارت تفكر وتفكر خلاق را مورد توجه قراردهند تا فرآيند تفكر استقرايي را به سه مرحله كلي تقسيم وبراي هريك از مراحل عمليات اجرايي پيشنهادهايي ارائه مي دهد .
۱) تكوين مفهوم ۲) تفسيرمطالب ۳) كاربرداصول
روش حل مسئله 
يكي ديگر از روش هاي فعال تدريس روش حل مسئله است . براي رسيدن به هدف درهر اقدامي به نوعي حل مسئله است.
يكي از تفاوت هاي اصلي انسان ها درمقام ذي شعوروداراي فكر وخلاقيت همين است كه        مي توانند از طريق تفكر براي تمام رويدادها راه حلي جستجو كند وبه حقيقت امر برسند. رسيدن  به كنه قضيه وحقيقت يابي نوعي حل مسئله است.
بايد به فراگيرندگان روش حل مسئله وتصميم گيري را بياموزيم وآن ها را به روش هاي گوناگون مسلح كنيم تا در موقعيت هاي مناسب دست به انتخاب بزنند بايد رويكرد روش حل مسئله را تقويت كنيم، تا دانش آموزان بتوانند به مقتضيات زمان اطلاعات وآموخته هاي خويش را  تعميم دهند ونيروي بالقوه را به فعل برسانند به رفتار مطلوب دست يابند.
– مراحل روش حل مسئله مبتني برالگوي (جان ديويي)
۱- مشخص كردن مسئله ۲- جمع آوري اطلاعات براي ساخت فرضيه
۳- فرضيه سازي ۴- آزمايش فرضيه ها
۵- نتيجه گيري، تعميم وكاربرد 
– مراحل روش حل مسئله مبتني برالگوي (جورج پوليا)
۱- درك وفهم مسئله ۲- نقشه كشي يا طراحي براي حل مسئله
۳- اجراي نقشه وراهبردهاي انتخاب شده ۴- بازنگري وكنترل 
روش ايفاي نقش 
اين روش، درتكوين شخصيت فردي واجتماعي فراگيرندگان سهم بسزايي  دارد موقعيت هاي متفاوت اين روش نمونه هاي كوچكي از ايفاي نقش هاي زندگاني است وبهتر از بقيه روش ها فراگيرندگان را درعرصه زندگي مي آزمايد دربعضي درس ها مانند تعليمات اجتماعي بطور ويژه وخاصي به كسب مهارت هاي اجتماعي پرداخته مي شود. دراين روش دانش آموزان براساس علايق خويش نقش هاي موردنظر را انتخاب مي كنند و با نظارت معلم وهمكاري ديگر دوستان ايفاي نقش مي كنند. از اين طريق آموزش قوانين درروابط اجتماعي بهتر انجام مي شود وبه يادگيري موثر وكارآمد مي انجامد.
امتيازات روش ايفاي نقش 
۱- ايجاد شور وشوق وانگيزه دروني درفراگيرندگان
۲- مشاركت وفعاليت دانش آموزان
۳- كاهش كم رويي وخجالت دانش آموزان
۴- افزايش مهارت هاي رواني – حركتي فراگيرندگان
۵- كسب نگرش هاي جديد وقبول ارزش هاي اجتماعي 
۶- تقويت قدرت مديريت وسازماندهي افراد

روش بارش طوفان فكري 
نظام آموزشي درجهت تقويت زمينه هاي بالقوه خلاقيت نقش مهمي ايفا مي كند ويكي از مسيرهاي ساخت اين فضا به كارگيري روش هاي تدريس خلاق وخلاقيت زاست. درفرآيند خلاقيت سه محور اصلي وجود دارد.
۱- دانش مهارت ها ۲- انگيزه دروني ۳- دارابودن تفكر خلاق 
روش مباحثه اي 
اين روش بطور فزاينده اي سبب رشد وگسترش مهارت هاي ارتباطي مي گردد. براساس بحث وگفتگوي فردي وگروهي تنظيم مي شود.
روش بحث گروهي كه جزو يادگيري هاي اكتشافي است . 
دانش آموز بطور فعال به فعاليت شركت مي جويند روش مباحثه اي يك روش قديمي كه همواره براي تجزيه وتحليل مطالب وموضوعات است وبسط وگسترش آن ها بكار رفته وروش فعال بحساب مي آيد.
روش پروژه 
دراين روش فراگيرندگان مقدمات لازم را فراهم مي آورند وبراي انجام دادن پروژه برنامه ريزي مي كنند.
اجراي كار عملي (پروژه) مستلزم بررسي، جمع آوري اطلاعات انتخاب راهبردهاي مناسب وسپس اجراي روش حل مسئله است.
يكي ديگر از ويژگي هاي روش پروژه فراگيرندگان درخارج از كلاس ومدرسه به فعاليت پرداخته، يادگيري عميق است . ودانش آموزان اعتماد به نفس پيدا مي كنند. بين معلم ودانش  آموز وهمچنين بين خود دانش آموزان تعامل برقرارمي شود.
روش بديعه پردازي(نوآفريني )
يكي ديگر از روش هاي فعال درفرآيند ياددهي ويادگيري روش بديعه پردازي است. قوه خلاقيت دانش آموزان را افزايش مي دهد. چون ذهن به تفكر وامي دارد. اين روش شبيه روش پرورش خلاقيت ‹‹ اسكمپر›› است كه درآن شخص مفهوم آشنايي با موقعيت هاي گوناگون به موارد ديگر تشبيه وبين آن ها ارتباط برقرارمي كند وتقويت مهارت حل مسئله درفراگيرندگان از مهم ترين دستاوردهاي روش بديعه پردازي است.
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر روي عزت نفس، رشد مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان-دانلود رایگان تحقیق بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر روي عزت نفس، رشد مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان-خرید اینترنتی تحقیق بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر روي عزت نفس، رشد مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان-دانلود رایگان مقاله بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر روي عزت نفس، رشد مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان

این فایل قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كارايي آموزش و پرورش نه تنها  در گروي غناي برنامه‌ها و روش‌هاي آموزشي و آمار فارغ‌التحصيلان با معدل بالا، كه از آن مهمتر در گرو شناختن ابعاد گوناگون روان شناختي دانش‌آموزان و شكوفا كردن آنها است. دانش‌آموزاني كه در وهلة نخست بر خويشتن اعتماد داشته باشند و با پذيرفتن ارزش وجودي خويش، قدرت پذيرش ديگران را بيابند و از ايجاد ارتباط اجتماعي سالم با آنها لذت ببرند 
در روش‌هاي سنتي كه امروزه از آنها به عنوان روش‌هاي غيرفعال ياد مي‌شود. معلم نقش فعالي در جريان تدريس داشته، مطالب را بطور شفاهي در كلاس بيان نموده و دانش‌آموزان فقط بايد به صحبت‌هاي او گوش داده، مطالب مورد نظر را حفظ نمايند. 
در چنين شرايطي زمينه‌هاي لازم براي رشد اجتماعي شخصيت شاگردان فراهم نمي‌شود و حتي پيشرفت تحصيلي و رشد فكري شاگردان نيز از تأثيرات نامطلوب اين شرايط بي نصيب نمي‌ماند. به همين دليل امروزه موضوع روش‌هاي آموزشي فعال و يادگيرندگان فعال جايگاه ويژه‌اي در مباحث تربيتي پيدا كرده است. البته عوامل متعددي مانع رشد اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش‌‌آموزان مي‌شود كه روش‌هاي آموزشي غيرفعال يكي از اين عوامل است (كرامتي ۱۳۸۱). 
از سويي مدارس امروز نياز به آموزش مهارتهاي اجتماعي را به دانش آموزان احساس مي كنند در حاليكه تعدادي از دانش آموزان به صورت طبيعي در مهارتهاي اجتماعي خوب و ماهر هستند، بسياري از بچه ها نياز به آموزش اين مهارتها دارند (هيل ،۲۰۰۰). يكي از روش هاي آموزشي فعالي كه امروزه مورد توجه صاحب نظران تعليم و تربيت مي باشد، يادگيري مشاركتي است. 
اصطلاح يادگيري مشاركتي به يك روش آموزشي كه دانش‌آموزان در سطوح مختلف عملكرد، در گروههاي كوچك براي رسيدن به اهداف مشترك فعاليت مي‌كند بر مي گردد و دانش آموزان بهمان اندازه كه براي يادگيري خودشان مسئول هستند براي يادگيري ديگران نيز مسئول مي‌باشند (گاكهال ، ۱۹۹۵). 
از جمله مدافعان اين روش جانسون و جانسون  (1987) و اسلاوين  هستند. از لحاظ تجربي، اسلاوين گفته است كه پژوهش‌هاي انجام شده دربارة‌ روش يادگيري مشاركتي نشان داده‌اند كه اين روش در بالا بردن سطح پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان در موضوع هاي مختلف و در سطوح مختلف تحصيلي مفيد است. اسلاوين همچنين به شواهدي اشاره كرده است كه نشان مي دهند، روش يادگيري مشاركتي روابط ميان دانش‌آموزان نژادهاي مختلف را دركلاسها بهبود مي‌بخشد.همچنين اين روش موجب بالا رفتن سطح عزت نفس و ساير ويژگيهاي عاطفي دانش آموزان‌ مي‌شود(سيف، ۱۳۷۹). 
 
بايد گفت شيوة يادگيري مشاركتي ارتباط مطلوبي بين دانش‌آموزان بوجود مي‌آورد، آنها را براي يادگيري بهتر بر‌مي‌انگيزد و عزت نفس دانش‌آموزان را ارتقاء مي دهد. (كديور، ۱۳۸۱). 
به نظر بسياري از محققان كاركردن گروهي همسالان براي كسب اهداف مشترك، تأثير نسبتاً زياد و معناداري روي خود پندارة و عزت نفس دانش آموزان در برابر تجارب فردي يا رقابتي دارد (زيسك ، ۱۹۹۸). 
تحقيقات زيادي روي يادگيري مشاركتي انجام گرفته است، بطور مثال اسلاوين در سال ۱۹۹۰ با بررسي و تجزيه تحليل دقيق ۲۵ تحقيق انجام شده در اين زمينه گزارش نمود كه اكثر تحقيقات مذكور تأثير مثبت يادگيري مشاركتي را بر روابط بين فردي، پذيرش همكلاسي‌هاي داري عقب ماندگي تحصيلي، افرايش دوستي بين دانش آموزان، افزايش عزت نفس، علاقه مندي به مدرسه و موضوعات مورد مطالعه، افزايش توجه به تكليف و زمان اختصاص يافته به تكليف و توانايي انجام كار موثر با ديگران را مورد حمايت و تأييد قرار داده‌اند (مشهدي، ۱۳۸۱). 
زيسك (۱۹۹۸) در پژوهشي در مورد تأثير يادگيري مشاركتي بر روي خود پنداره تحصيلي و پيشرفت تحصيلي درس شيمي دانش آموزان دبيرستاني، نتيجه گرفت كه بارگيري مشاركتي تأثي مثبتي روي مفهوم خود تحصيلي و پيشرفت تحصيلي، در درس شيمي دانش‌آموزان دبيرستاني دارد. 
در ايران نيز ايوبي (۱۳۷۷) در پژوهشي با عنوان مقايسه يادگيري مشاركتي و يادگيري سنتي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دفتر پايه سوم  متوسطه رشته علوم انساني، نتيجه گرفت كه يادگيري مشاركتي بيشتر از يادگيري سنتي باعث افزايش پيشرفت تحصيلي مي‌شود. 
هيل (۲۰۰۰) در پژوهشي با عنوان ، يادگيري مشاركتي به عنوان وسيله‌اي براي بهبود مهارتهاي اجتماعي در بين دانش آموزان راهنمايي، به اين نتيجه رسيد كه يادگيري مشاركتي، مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان را بهبود مي‌بخشد. 
كرامتي (۱۳۸۱) در تحقيقي با عنوان تأثير يادگيري مشاركتي بر رشد‌ مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت در درس رياضي پايه پنجم ابتدايي، به اين نتيجه رسيد كه يادگيري مشاركتي تأثير مثبتي در مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه پنجم ابتدايي دارد. با وجود اين بعضي از تحقيقات در مورد تاثيرات يادگيري مشاركتي بر عزت نفس دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي آنها نتايج متفاوتي را گزارش نموده اند. بطور مثال انگ لي و لايم  (1996) در تحقيق خود با عنوان تاثير يادگيري مشاركتي روي عزت نفس و جو كلاسي به اين نتيجه رسيدند كه يادگيري مشاركتي باعث بهبود جو كلاسي مي شود ولي در مقايسه با روش سخنراني موجب افزايش عزت نفس دانش آموزان نمي شود.
گايس  (2003) در مطالعه اي تاثير يادگيري مشاركتي را روي پيشرفت خواندن زبان انگليسي به عنوان يك زبان خارجي و عزت نفس تحصيلي دانش آموزان مورد بررسي قرار دارد وبه اين نتيجه دست يافت كه روش يادگيري مشاركتي نسبت به روش سخنراني، پيشرفت خواندن زبان انگليسي دانش آموزان را بطور چشمگيري افزايش مي دهد ولي تاثيري روي عزت نفس تحصيلي دانش آموزان ندارد. 
الخاطب و جمعه   (2002) نيز تاثير يادگيري مشاركتي را روي عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه هشتم در درس جبر را مورد بررسي قرار دادند. نتايج بدست آمده حاكي از اين بود كه تفاوت معناداري بين عملكرد دانش آموزان در گروه يادگيري مشاركتي  و سنتي مشاهده نشد. با توجه به اين مطالب و نتايج تحقيقات انجام گرفته و با در نظر گرفتن اين نكته كه تحقيقات اندكي در ايران در زمينه يادگيري مشاركتي و بويژه  تأثير آن بر عزت نفس و مهارتهاي اجتماعي در دورة دبيرستان به صورت گرفته است، پژوهش حاضر در نظر دارد به اين سوال جواب دهد كه آيا يادگيري مشاركتي بر عزت نفس، مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان پسر دورة متوسطه دارد يا نه؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق
اصولاً در هر جامعه‌اي از معلمان انتظار مي‌رود كه همگام با تغيير و تحولات تكنولوژي در زمينه كار و رشته خود پيش روند، زيرا در دنياي معاصر آموزش و تدريس از جمله مسائل و فرآيندهاي پيچيده‌اي هستند كه ادامة آنها به شيوة سنتي ديگر موثر و كارا نخواهد بود، ارائه يك جانبة مطالب از سوي معلمان، رونويسي مطالب از روي تخته سياه بدون اينكه دانش آموز فرصتي براي مشاركت و يادگيري داشته باشد، حفظ طوطي وار و كوركورانه مطالب بدون آنكه شاگردان تأمل و تعمتي در آن داشته باشند و تماشاگر بودن دانش آموزان، در واقع آنها را به ماشين از بر كردن و پس دادن مطالب كليشه‌اي تبديل مي كند و فرصت  انديشيدن و خلاقيت را از آنها مي گيرد. تلاش براي حفظ و ادامه روش‌ها و شيوه‌هاي سنتي تدريس، تلاش در جهت ثابت نگه داشتن حركت و جريان زمان است (شعاري نژاد، ۱۳۶۶).
مسأله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندي از اساسي ترين عوامل رشد مطلوب شخصيت كودكان و نوجوانان است. برخورداري از اراده و اعتماد به نفس قوي، قدرت تصميم گيري و ابتكار ، خلاقيت و نوآوري، سلامت فكر و بهداشت رواني، رابطه مستقيمي با ميزان و چگونگي عزت نفس و احساس خود ارزشمندي فرد دارد امروزه در اصلاح و درمان بسياري از اختلالات شخصيتي و رفتاري كودكان و نوجوانان، نظير كمرويي و گوشه گيري، لجبازي و پرخاشگري و تنبلي بعنوان اولين يا مهمترين گام ، به ارزيابي و پروش احساس عزت نفس ، تقويت اعتماد به نفس و مهارتهاي فردي و اجتماعي آنان مي‌پردازند (افروز، ۱۳۸۰). 
عزت نفس مؤلفه‌اي است كه تحت تأثير محيط آموزشي قرار دارد، داشتن عزت نفس بر همه سطوح زندگي اثر گذار است. در حقيقت، بررسي‌هاي گوناگون روان شناختي حاكي از آن است كه چنانچه عزت نفس ارضا نشود، نيازهاي گسترده تري نظير آفريدن ، پيشرفت و يا درك استعداد بالقوه ماند( كلمز ، ترجمه عليپور، ۱۳۸۰)‌.
پرورش احساس خود ارزشمندي و عزت نفس در كودكان و نوجوانان از مهمترين وظايف و رسالتهاي اوليا و مربيان مي باشد كه در اين ارتباط بيشترين نقش بر عهدة‌ الگوهاي رفتاري مي‌باشد (افروز، ۱۳۸۰). 
مهارتهاي اجتماعي مؤلفة ديگري است كه از محيط مدرسه و جو كلاس تأثير مي پذيرد . مدرسه و خانواده مهمترين نقش را در رشد اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي كودك ايفا مي كند و در هر دوي آنها ، ارزش ها، فرهنگ و بويژه روش‌هاي آموزشي و تربيتي مهمتر از همه جلوه مي كند (كرامتي، ۱۳۸۱). 
آموزش‌ مهارتهاي اجتماعي به نوجوانان يكي از مهمترين وظايف خانواده و مراكز آموزشي است. چون فرض بر اين است كه نوجوانان بدون داشتن اين مهارتها قادر نيستند در تعامل اجتماعي با سايرين وظايف خود را انجام دهند (بيلمن   و همكاران ، ۱۹۹۴). 
بعلاوه نقص مهارتهاي اجتماعي عامل تعيين كننده‌اي در افزايش مسائل روحي و ذهني كودكان  و نوجوانان است و افزايش خشونت، بزهكاري ، روي آوردن به مواد مخدر و ترك تحصيل از جمله پيامدهاي نارسائي در  رشد مهارتهاي اجتماعي كودكان محسوب مي‌گردد (موت  و همكاران به نقل از كرامتي، ۱۳۸۲).
چنانچه بخواهيم فراگيران امروز را بعنوان نيروي كار آمد آينده آماده كنيم كه قادر باشند با هم زيستن را بخوبي تجربه كنند، به نظر مي رسد كلاس درس محيط مناسبي براي شروع اين طرز تفكر باشد، چرا كه تحقق اين اهداف بدون همكاري و همياري بي‌معني است (جانسون و جانسون، به نقل از مشهدي، ۱۳۸۱). 
در روش هاي سنتي كه امروزه از آنها به عنوان روش‌هاي غيرفعال ياد مي‌شود، معلم نقش فعالي در جريان تدريس داشته، مطالب را بطور شفاهي در كلاس بيان نموده، دانش‌آموزان فقط بايد به صحبت‌هاي او گوش داده، مطالب مورد نظر را حفظ نمايند، در چنين شرايطي زمينه‌هاي لازم براي رشد اجتماعي شخصيت دانش آموزان فراهم نمي‌شود و حتي پيشرفت تحصيلي و رشد فكري شاگردان نيز از تأثيرات نامطلوب اين شرايط بي نصيب نمي ماند، به همين دليل امروزه موضوع روش‌هاي آموزش فعال و يادگيري فعال و يادگيرندگان فعال جايگاه ويژه‌اي در مباحث تربيتي پيدا كرده است كرامتي، ۱۳۸۱). 
يادگيري مشاركتي از جملة اين روش‌هاي فعال مي باشد. با توجه به اهميت عزت نفس و مهارتهاي اجتماعي در ابعاد مختلف زندگي افراد و بويژه رابطه اينها با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان و علي رغم اينكه تحقيقات زيادي در مورد تأثيرات يادگيري مشاركتي در دوره ها و رشته‌هاي مختلف تحصيلي انجام گرفته است، در كشور ما تحقيقات اندكي در اين زمينه صورت گرفته است و بيشتر تحقيقات انجام گرفته نيز در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي بوده و تحقيقات اندكي در مورد يادگيري مشاركتي در دورة متوسطه صورت گرفته است. و از سويي بدليل جديد التأليف بودن كتاب روان شناسي سال سوم دبيرستان و اينكه اصلاً تحقيقي در مورد تأثير يادگيري مشاركتي بر عملكرد دانش  دانش‌آموزان در اين درس صورت نگرفته است، ضرورت دارد كه در مورد تأثيرات اين روش در دوره متوسطه نيز، تحقيقات بيشتري صورت گيرد. 
اهداف تحقيق
۱٫بررسي  تأثير روش يادگيري مشاركتي بر عزت نفس دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه رشته ادبيات و علوم انساني. 
۲٫بررسي تأثير روش يادگيري مشاركتي بر مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان پسر سال سوم توسطه سال سوم رشته ادبيات و علوم انساني.
۳٫بررسي تأثير روش‌يادگيري مشاركتي بر  عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه، رشتة ادبيات و علوم انساني، در درس روان شناسي. 
فرضيه‌ها 
۱٫روش يادگيري مشاركتي بر عزت نفس دانش آموزان تأثير مي گذارد. 
۲٫روش يادگيري  مشاركتي بر مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان تأثير مي گذارد. 
۳٫روش يادگيري مشاركتي بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان در درس روان شناسي تأثير مي گذارد. 
فرضيه‌هاي ويژة تحقيق 
۱٫ روش يادگيري مشاركتي بر ميزان مهارتهاي اجتماعي مناسب دانش آموزان تأثير مي گذارد. 
۲٫روش يادگيري مشاركتي بر ميزان رفتارهاي غير اجتماعي دانش‌آموزان تأثير مي‌گذارد. 
۳٫روش يادگيري مشاركتي بر ميزان پرخاشگري و رفتاري تكانشي دانش آموزان تأثير مي‌گذارد. 
۴٫روش يادگيري مشاركتي بر ميزان برتري طلبي و اطمينان زياد به خود داشتن، دانش‌آموزان تأثير مي گذارد. 
۱٫روش يادگيري مشاركتي بر ميزان رابطه با همسالان، در دانش آموزان تأثير مي گذارد. 
تعريف اصطلاحات تحقيق
۱٫ يادگيري مشاركتي : يادگيري مشاركتي يكي از رويكردهاي جديد تدريس است كه به منظور تقويت روحيه همكاري و كاهش روحيه رقابت بين فردي از سوي صاحب نظران مطرح شده است. منظور از يادگيري مشاركتي در اين تحقيق روشي است كه در آن دانش آموزان در قالب گروههاي ناهمگون چهار نفره براي يادگيري مطالب درسي با يكديگر كار مي كنند و از كمك يكديگر برخوردار مي شوند. 
۲٫ مهارتهاي اجتماعي  : بر طبق تعريف كومب و اسلابي   (1997) مهارتهاي اجتماعي توانايي برقرار كردن ارتباط اجتماعي مقبول با سايرين به طريقي است كه بري فرد و ديگران مفيد باشد. اليوت   و همكاران (۱۹۸۴) مهارت اجتماعي را چنين تعريف مي‌كنند: «رفتارهاي انطباقي فراگرفته شده كه فرد را قادر مي‌سازد با ديگران روابط متقابل داشته و واكنشهاي مثبت بروز دهد و از رفتارهايي كه پيامد منفي دارد اجتناب ورزد».  مهارتهاي اجتماعي رفتاريهاي هستند كه رشد آنها، مي‌تواند به علمكرد موثر و مفيد فرد در اجتماع كمك مي‌كند (ماتسون ، ۱۹۹۰). براي اندازه‌گيري مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان در اين تحقيق از مقياس اندازه‌گيري مهارتهاي اجتماعي ماتسون استفاده مي‌شود. 
۱٫عزت نفس  : عزت نفس به قضاوت شخص دربارة‌ ارزشمندي خود تعبير شده است كه بخشي از آن از كودكي به بعد از طريق پسخوراندهاي حاصل از نتيجه بخش بودن رفتار شكل مي‌گيرد (كوپر اسميت  به نقل از بيابانگرد، ۱۳۷۴). منظور از عزت نفس در تحقيق حاضر، پاسخ هاي آزمودني‌ها به ۵۸ مادة آزمون عزت نفس كوپر اسميت مي‌باشد. 
۲٫عملكرد تحصيلي : نمره‌‌اي كه دانش آموزان در آزمون معلم ساخته درس روان شناسي  سال سوم رشته ادبيات و علوم انساني مي گيرند، بعنوان عملكرد تحصيلي در اين تحقيق در نظر گرفته مي‌شود.
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر

پژوهش حاضر  در مورد مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در منطقه شوش در درس علوم تجربی انجام گرفته  و بر پایه روش سخنرانی  بر ایجاد یادگیری  و یادداری دانش آموزان انجام گرفته و دانش آموزان پسر و دختر متغیر وابسته در این پژوهش است  و از روش نمونه گیری آزمایشی استفاده شده است در این پژوهش از ۳۹۲ دانش آموز پسر و همچنین ۳۹۲ دانش دختر در پایه چهارم و همچنین از معلمان که شامل ۲۰ معلم زن و ۲۰ معلم زن می باشد استفاده شده است  نمونه اماری شامل ۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر و ۲ نفر معلم زن و۲ نفر معلم مرد می باشد که در این تحقیق استفاده شده است

فرمت ورد ۱۰۵ صفحه

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه شوش  در درس علوم تجربی درسال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

چکیده:

پژوهش حاضربه مقایسه‌ی تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی با روش سنتی(سخنرانی)بر ایجاد یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس علوم در سال تحصیلی۹۱-۹۰ صورت گرفته است. در پژوهش حاضر روش یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی متغیر مستقل و ودانشآموزان پسر و دختر پایه چهارم متغیر وابسته است.در این پژوهش از روش نمونه گیری آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پسر که شامل ۳۹۲پسر و۳۹۲ دخترپایه چهارم ونیز کلیه معلمان که شامل۲۰ زن و۲۰مرد پایه چهارم دوره ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ می‌باشدتشکیل می‌دهند.نمونه آماری در این پژوهش۲۰تا از دختران و۲۰تا از پسران و ۲نفراز معلمان زن و ۲نفرازمعلمان مرد می‌باشد.که توسط آزمون محقق ساخته ای با ضریب پایایی ۷ به منظور سنجش یادگیری، افراد هر دو گروه آزمایش شدند . برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش t مستقل استفاده شده است. به طور کلی نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین روش تدریس فعال (یادگیری مشارکتی)و روش سنتی (سخنرانی)بر میزان یادداری دانش آموزان در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها : یادگیری مشارکتی، روش سخنرانی، یادگیری، یادداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………۵

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………….۸

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۹

فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………۱۱

تعریف تدریس……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

]چهار ویژگی در تعریف تدریس………………………………………………………………………………………….۱۲

کارکردهای درونی تدریس…………………………………………………………………………………………………۱۳

   نظریه های تدریس ………………………………………………………………………………………………………..۱۵

رویکردهای نو در تدریس- یادگیری…………………………………………………………………………………… ۱۶

تعریف روش تدریس……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

عوامل موثر در تدریس……………………………………………………………………………………………………….۱۹

ویژگی های اصلی روش های تدریس موثر……………………………………………………………………………… ۲۰

اصول تعیین و سازماندهی روشهای تدریس …………………………………………………………………………….۲۲

نگرش های جدید آموزشی…………………………………………………………………………………………………. ۲۴

پیشروان روشهای جدید …………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

روشهای نو و روان شناسی………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

روش های تاریخی ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

روشهای تدریس سنتی و متداول………………………………………………………………………………………….. ۳۵

انواع روشهای سنتی متداول…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

روش حفظ وتکرار……………………………………………………………………………………………………………..۳۶

روش سخنرانی………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

روش های نوین آموزش فعال…………………………………………………………………………………………………………….۴۲

ویژگیهای عمومی روشهای فعال تدریس………………………………………………………………………………… ۴۳

روشهای نوین آموزش فعال…………………………………………………………………………………………………. ۴۵

روش پرسش و پاسخ ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

محاسن و محدودیتهای روش پرسش و پاسخ…………………………………………………………………………….۴۷

روش آزمایشی (آزمایشگاهی)………………………………………………………………………………………………۴۷

محاسن و محدودیتهای روش آزمایشی……………………………………………………………………………………. ۴۸

الگوي حل مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

روش يادگيري اكتشافي……………………………………………………………………………………………………… ۵۱

یادگیری مشارکتی یا همیاری……………………………………………………………………………………………… ۵۳

روش یادگیری مشارکتی…………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

ويژگيهاي كلاس مشاركتي…………………………………………………………………………………………………. ۵۷

چالش هاي كلاس مشاركتي ………………………………………………………………………………………………. ۵۸

دلایل استفاده از یادگیری مشارکتی ………………………………………………………………………………………. ۶۰

خواص یادگیری مشارکتی…………………………………………………………………………………………………. ۶۱

ویژگیهای برجسته یادگیری مشارکتی………………………………………………………………………………………۶۸

تاکیدهای جدید بر یادگیری مشارکتی……………………………………………………………………………………. ۶۸

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

پژوهشهای‌داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

پژوهشهای‌خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………..۷۷

یادگیری اصیل و پایدار و موثر ……………………………………………………………………………………………۷۹

عوامل موثر در یادگیری…………………………………………………………………………………………………….۸۰

اصول مبتنی بر قوانین یادگیری……………………………………………………………………………………………۸۲

اصول ارایه شده در ایجاد و نگهداری یک محیط یادگیری مساعد………………………………………………….۸۵

 

فصل سوم: جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………………………۸۶٫

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

جامعه‌ی آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

 

فصل چهارم :یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………….۸۹

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….۹۶

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

محدودیتها……………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵


عتیقه زیرخاکی گنج