گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر

ﻫﺪف  از ﺗﻬﯿﻪ   اﯾﻦ آﯾﯿﻦ       ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرا  ت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  ﮔﯿﺮي از آﯾﯿﻦ  ﻧﺎﻣـﻪ آﺷﺘﻮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ       ﺳﻮم   اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۸۰۰   ،     ﺟﻬﺖ ﻃﺮح و اﺟﺮايﭘﻞ  ﻫﺎ     اﻋـﻢ از ، ﭘﻞ  ﻫﺎ   ي راه و راه  آﻫﻦ،         در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .   ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ    ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ    رودﭘﻞ ﻫﺎ زﯾﺎد ي ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ )    (1-4-1ﺑﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻫ ﺎي ﺧﻔ ﯿﻒ*ﻣﺘﻮﺳﻂ و * ،  ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺑﻬﺮه      ﺑﺮداري ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺷـﺪﯾﺪ * ،     ﺑـﺪون آﺳـﯿﺐ ﻋﻤـﺪه ﺳـﺎزه  اي ﻗﺎﺑـﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨ   ﺪ وﭘﻞ  ﻫﺎ ي ﺑﺎ اﻫﻤﯿ ﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ )   (2-4-1ﺑﻨﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻟﺰﻟﻪ  ﻫﺎي ﺧﻔ ﯿﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،   ، ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺴﺎرت ﺳﺎزه   اي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه آ ﺑﺮداري ﺗ ﯽ ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟ ﻪ ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ  ﺑﺪون ﻓـﺮو   رﯾﺨﺘﻦ،اﯾﺴ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ   .   2ـ۱ ـ ﺣﺪود ﮐﺎرﺑﺮد   اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﭘﻞ  ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي،       ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ، ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﺑﺘﻦﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود


عتیقه زیرخاکی گنج