گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 198 views
  • بدون نظر
دانلود اشکال رایج دارویی ودسته بندی داروها
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺷﮑﺎل راﯾﺞ داروﯾﯽ
(Powder) : .ﭘﻮدرﻫﺎ 
(Granul) : .ﮔﺮاﻧﻮلﻫﺎ 
(Capsul) : .ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ 
(Tablet) : .ﻗﺮصﻫﺎ 
(Suppository) : .ﺷﯿﺎف 
(Balk) : .ﺑﺎﻟﮏ 
Implant (pellet ) : .ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ  -insert)
(Soluotin) : .ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺧﻮراﮐﯽ 
(Syrup) : .ﺷﺮﺑﺖﻫﺎ 
(Elixir) : .اﻟﮕﺰﯾﺮﻫﺎ 
(Suspension) : .ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ 
و ……


عتیقه زیرخاکی گنج