• بازدید : 42 views
  • بدون نظر

شامل آخرین نرخ مصالح و دسمتزد ابنیه

خاکبرداری
تخریب
قالب بندی
بتن ریزی
دیوارچینی و….

شامل آخرین نرخ مصالح و دسمتزد ابنیه

خاکبرداری
تخریب
قالب بندی
بتن ریزی
دیوارچینی و….

آرشیو پروژه و پایان نامه