• بازدید : 47 views
  • بدون نظر

شامل تمامی مراحل

از پی کنی و خاکبرداری
تا اندود گچ و رنگ سازه
به همراه دستمزد هر قسمت از عملیات

شامل تمامی مراحل

از پی کنی و خاکبرداری
تا اندود گچ و رنگ سازه
به همراه دستمزد هر قسمت از عملیات

آرشیو پروژه و پایان نامه