گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خودآزمایی فصل اول:
-۱الف داده: نمرات دانش آموزان اطلاعات: مجموع نمرات و معدل دانش موزان
پردازش: محاسبه جمع و میانگین نمرات
ب) داده : میزان حضور ساعات کار در شرکت اطلاعات: بیمه و مالیات و حقوق دریافتی
پردازش: محاسبه مالیات و بیمه با توجه ساعات کار و محاسبه حقوق دریافتی با کسر از مالیات و بیمه
ج) داده:شماره پلاک و کد مربوطه و عوارض اطلاعات: میزان اعتبار
پردازش: کسر عوارض از اعتبار اولیه

خودآزمایی فصل دوم:
سوال )۱صفحه ۱۱
Main() وclass )2 سوال
سوال ;
سوال ;
سوال )۵علامت //
سوال )۶
type
=classنام کلاس
end;
WriteLine ) متد۷ سوال
سوال )۱متد )( WriteLineبعد نمایش اطلاعات به خط بعد می رود و متد Writeبه خط بعد نمی رود.
سوال )۹
Console.WriteLine();
سوال )۱۱
using بدونWriteLine() دستور
System.Console.WriteLine(“Ali”);
using باWriteLine() دستور
using System;
Console.WriteLine(“Ali”);
سوال )۱۱
الف)
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
Console.WriteLine(“MyName:Ali”);
ب)
Console.Clear();
ج)
Console.ReadKey();

  • بازدید : 162 views
  • بدون نظر

درس یازدهم : دوستی با حق


آفرینش با رحمت و محبت آغاز شد.
خدای رحمان موجودات را افریذ و رحمتش را در همه جا گستراند و فرمود:
“رَحمَتی وَسِعَت کُلَّ شَی ءٍ_ رحمتم هر چیزی را فرا گرفته است”
با هکین اسم “رحمان” آدمیان را افرید و به سعادت و کمال راهنمایی کرد. گروهی به خدا دل سپردند و راه اطاعت پیمودند و برخی محبت و رحمتش را ازیادبردند و راه سرپیچی را پیش گرفتند. خداوند درهای بازگشت را به رویشان گشود و یاد خود را در دلشان انداخت تا شاید دوباره ب سویش روکنند. بدین گونه اسم “غفار” خود را به نمایش گذاشت.
نبود نقش دوعالم که رنگ الفت بود / زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
شایسته است ازخد بپرسم:
بزرگترین عشق و محبتی که باید قلب مارا فراگیرد، عشق به کیست؟
این عشق چه ثمرات و نتایجی را به دنبال دارد؟؟؟

نقش محبت
 
محبت ودوستی سرچشمه ی اصلی تصمیم ها وکارهای انسان است. فعالیت هایی که ادمی درطول زندگی انجام می دهد، ریشه در دلبستگی ها و محبت های اودارد و همین محبت هاست که به زندگی آدم ها جهت میبخشد .
هرقدر این محبت شدیدتر باشد، تاثیر ان نیز در زندگی عمیق تر گسترده تر است. یک دختر ویک پسر، قبل از ازدواج، به چیزی جز خود نمی اندیشند.دنیای انها بر محور خود می چرخد وبه کارهای خود وعلاقه های شخصی خود سرگرم اند. این دختر وپسر همین که کانون خانواده را تشکیل دادندو به هم دل بستند سرنوشت خود را به سرنوشت دیگری بسته می بینند، شعاع خواسته هایشان وسیع ترمیشود و چه بسا خواسته های همسر بر خواسته های خود تقدم میابد و انگاه ک صاحب فرزند شوند رفتارشان به کلی عوض میشود. پسر فردی چالاک و پرتحرک میگردد وبرای رفع نیازهای زن وفرزند، راحتی راازخود میگیرد ودختر، باصدای کودک ، مانند برق می جهد وسراسیمه ب سوی فرزندش می دود. همین دختر که تادیروز کم طاقت وزود رنج جلوه میکرد، اکنون باقدرت شگرفی درمقابل بی خوابی، گرسنگی وکارزیاد، صبور وشکیباست. محبت به فرزند سبب میشود ازخودمحوری دراید ، خود را فراموش کند وفردی ایثارگر،بااراده، نیرومند، مصمم وپرکارشود. 


عتیقه زیرخاکی گنج