گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر
ICU – معماری و عملکرد فضاها تجهیزات پزشکی تاسیسات مکانیکی تاسیسات الکتریکی
استاندارد برنامه ريزي و طراحي بيمارستان ايمن ……………………………………………………معماري- بخش ICU – كليات، حدود و دامنه كاربرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- دفتر مديريت منابع فيزيكي و مجري طرح هاي عمراني ۱-۲- كليات، حدود و دامنه كاربرد ۱-۱-۲- تعريف و عملكرد بخش ، ارائه خدمات درماني به بيماران با وضـعيت بحرانـي و وخـيم اسـت كـه نيازمنـد ١ عملكرد بخش مراقبت هاي ويژه (ICU) پشتيباني ويژه، سطوح بالاي مراقبت هاي پرستاري، تجويز دارويي و درمان هاي پيچيده حياتي است. منظـور از بيمـاران بـا وضعيت بحراني و وخيم، افرادي هستند كه تحت عمليات درماني تهاجمي (عمل جراحي) يـا شـرايط غيـر تهـاجمي خـاص (داخلي) قرار گرفته و نيازمند مراقبت هاي ويژه هستند . كليه خدمات اين بخش به صورت ويژه و توسط رده هاي مختلف كاركنان بيمارستان از هنگام پذيرش تا هنگام ترخيص ارائه مي شود. اين خدمات توسط گروه پزشكي متخصص، گروه پرستاري، گروه بهداشت و كنترل عفونت، گروه آموزش، گروه اداري و گروه پشتيباني انجام مي گردد كه به شرح زير هستند : پزشكي گروه -۱ -۱-۱ -۲ مسئوليت معاينه، تشخيص و درمان بيماران بر عهده پزشكان متخصص بخش است كه تحت نظر مدير بخش انجام وظيفه مي كنند. اين گروه در زمان هاي اضطراري و يا ساعات معيني از روز با حضور سرپرستار، بيماران را مورد معاينه قرار مي دهد. همچنين انجام اموري از قبيل تجويز دارو و خوراك بيماران، دستور موارد تشخيصي مانند راديوگرافي، آندوسكوپي و ساير آزمايشات پزشكي، دستور انتقال و ترخيص بيماران و همچنين تشكيل شوراي پزشكي از وظايف گروه پزشكي بخش است. تكنسين هاي پزشكي از بخش هاي تشخيصي و درماني به اين بخش مراجعه كرده و تحت نظر سرپرستار يا پرستار، مسئوليت برخي خدمات از قبيل گرفتن نمونه هاي خون، ادرار، بافت و غيره و يا انجام امور راديوگرافي، فيزيوتراپي و … را به عهده دارند. پرستاري گروه -۲ -۱-۱ -۲ اين گروه مسئوليت مراقبت و ارائه خدمات به بيماران بخش را بر عهده دارد. هر گروه پرستاري تحت نظر سرپرستار بخش است و هر عضو از آن داراي وظايف مخصوص به خود است كه شرح اين وظايف توسط مديريت كل پرستاري و مطابق با سياست هاي داخلي هر بيمارستان تعيين مي گردد. 

عتیقه زیرخاکی گنج